zsepaslek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 ZSEiT w Pasłęku www.zseit.paslek.edu.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia
Nabór na stanowisko gł. ksiegowego 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka
w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU

Wymiar etatu: 1
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 wrzesień 2014 r.

Wymagania podstawowe:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 45 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), tj.:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
oraz dodatkowo
posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawa pracy, obsługi komputera i umiejętność ich właściwego stosowania, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność.

Wymagania preferowane:
1) profil kształcenia – finanse, rachunkowość, specjalność rachunkowość
2) mile widziane doświadczenie w pracy w finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oświatą
3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w szkole (zwłaszcza w szkole zawodowej, ponadgimnazjalnej)
3) znajomość programów księgowych firmy VULCAN,
3) umiejętność pracy w zespole
Obowiązki i odpowiedzialność zawarte są w art. 45 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych, tj.:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

Wymagane dokumenty:
1) CV/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, z dopisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, wymagane kwalifikacje i umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw)
4) świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01 lipca 2014 r.
2. sposób składania dokumentów: w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłeku.
3. miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisław Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk
Wymagane dokumenty aplikacyjne proszę składać z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.”
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).
- lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.zsepaslek.bip.gmina.pl
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych www.zseit.paslek.edu.pl w dniu 02 lipca 2014 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 04 lipca 2014 r.
- informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej(BIP)www.zsepaslek.bip.gmina.pl
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych www.zseit.paslek.edu.pl
- dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie odsyła się.

Pasłęk, dnia 17.06.2014 r.


Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:56:38 | Data modyfikacji: 2014-07-14 10:41:36.
Informacja o wynikach naboru 
02.07.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dn.17.06.2014r. na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1.Pani Grażyna Ochalik, zam.14-411 Rychliki, Rychliki 13a


Komisja w składzie:

Małgorzata Gawrysiuk – przewodniczący komisji

Agnieszka Tywoniuk – członek komisji

Wojciech Filiks – członek komisji 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2014-07-02 11:09:52 | Data modyfikacji: 2014-07-14 10:43:42.
Nabór ponowienie 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka
w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 14-400 Pasłęk

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU

Wymiar etatu: 1
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 wrzesień 2014 r.
Wymagania podstawowe:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 45 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), tj.:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
oraz dodatkowo
posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawa pracy, obsługi komputera i umiejętność ich właściwego stosowania, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność.

Wymagania preferowane:
1) profil kształcenia – finanse, rachunkowość, specjalność rachunkowość
2) mile widziane doświadczenie w pracy w finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oświatą
3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w szkole (zwłaszcza w szkole zawodowej, ponadgimnazjalnej)
3) znajomość programów księgowych firmy VULCAN,
3) umiejętność pracy w zespole
Obowiązki i odpowiedzialność zawarte są w art. 45 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych, tj.:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki.

Wymagane dokumenty:
1) CV/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, z dopisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, wymagane kwalifikacje i umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw)
4) świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lipca 2014 r.
2. sposób składania dokumentów: w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłeku.
3. miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisław Mikołajczyka w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk
Wymagane dokumenty aplikacyjne proszę składać z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.”
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).
- lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.zsepaslek.bip.gmina.pl
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych www.zseit.paslek.edu.pl w dniu 29 lipca 2014 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r.
- informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.zsepaslek.bip.gmina.pl
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych www.zseit.paslek.edu.pl
- dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie odsyła się.

Pasłęk, dnia 14.07.2014 r.
 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:40:46 | Data modyfikacji: 2014-07-14 10:46:27.
Informacja o wynikach naboru 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dn.14.07.2014r. na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:


1.      Pani  Maria Siemieniak , zam. 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 32 A

2.      Pani Iwona Anna Podkalicka, zam.14-400 Pasłęk ul. Ogrodowa 38/27

Rozmowy kwalifikacyjne z w. w. kandydatami odbędą się dnia 31 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie ZSEiT w Pasłęku.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2014-07-31 11:56:24 | Data modyfikacji: 2014-07-14 10:46:27.
Data wprowadzenia: 2014-07-31 11:56:24
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
  Biuletyn Informacji Publicznej - zsepaslek.bip.gmina.pl