Biuletyn Informacji Publicznej  ZSEiT w Pasłęku  www.zseit.paslek.edu.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2016-11-08 14:29:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:12
II. Cele i zadania Zespołu
  § 7 Zespół realizuje cele i zadania
określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, przepisach wydanych na   więcej >
2016-11-08 14:29:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:09
I. Nazwa szkoły
Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Elblągu Nr
XXVI/43/2002 z dnia 23 sierpnia
2002r.   STATUTZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I
TECHNI  więcej >
2016-11-08 14:26:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:52
IV. Ocenianie osiągnięć edu
1. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć
edukacyjnych ucznia Stopień celujący otrzymuje uczeń,
który:1) posiada wiedzę i umiejętn  więcej >
2016-11-08 14:23:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:56
X. Promowanie uczniów
1. 1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym plan  więcej >
2016-11-08 14:23:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:56
IX. Warunki i tryb odwołania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna (śródroczna) o  więcej >
2016-11-08 14:22:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:55
VIII. Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z
jednych albo dwóch obowiązkowych  więcej >
2016-11-08 14:22:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:54
VII. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub
wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia śródroczne  więcej >
2016-11-08 14:21:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:54
VI. Warunki i tryb uzyskiwania
1. Uczeń ma możliwość podwyższania każdej bieżącej
oceny (także ocen pozytywnych) z tych form sprawdzania
wiedzy i umiejętności, któ  więcej >
2016-11-08 14:20:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:53
V. Ocenianie zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:1)
wywiązywanie się z obowiązków ucznia;2  więcej >
2016-11-08 14:20:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:52
IV. Ocenianie osiągnięć edu
1. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć
edukacyjnych ucznia Stopień celujący otrzymuje uczeń,
który:1) posiada wiedzę i umiejętn  więcej >
2016-11-08 14:18:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:52
III. Ogólne zasady klasyfikow
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym p  więcej >
2016-11-08 14:18:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:52
III. Ogólne zasady klasyfikow
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym p  więcej >
2016-11-08 14:11:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:51
II. Tryb oceniania
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:1) formułowanie
przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śr&oa  więcej >
2016-11-08 14:10:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:49
I. Cele oceniania wewnątrzszk
1. Ocenianiu podlegają:1) osiągnięcia edukacyjne
ucznia,2) zachowanie ucznia,2. Ocenianie osiągnięć
edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu   więcej >
2016-11-08 14:10:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-24 20:03
Wewnątrzszkolne zasady ocenia
  Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku   więcej >
2016-06-17 12:56:34

Dodanie informacji do działu:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:56
X. Promowanie uczniów
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie   więcej >
2016-06-17 12:56:03

Dodanie informacji do działu:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:56
IX. Warunki i tryb odwołania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna (semestralna) ocena kl  więcej >
2016-06-17 12:55:33

Dodanie informacji do działu:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:55
VIII. Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zaję  więcej >
2016-06-17 12:54:55

Dodanie informacji do działu:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:54
VII. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub
wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw
do ustalenia śródroczne  więcej >
2016-06-17 12:54:20

Dodanie informacji do działu:
Ocenianie ucznia

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2016-06-17 12:54
VI. Warunki i tryb uzyskiwania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
wnioskować w formie pisemnej do dyrektora o podwyższenie
oceny z obowiązkowych lub doda  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 320
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>