Regulaminy
Regulaminy
Prawa i obowiązki uczniów 

§ 88. 1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) do dostosowania form i metod pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
4) do swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez:
a) udział we wszystkich organizacjach i kołach zainteresowań działających na terenie szkoły,
b) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
6) do korzystania z bazy szkoły w obecności odpowiedzialnych nauczycieli lub innych upoważnionych osób;
7) do wpływu na życie szkoły poprzez:
a) działalność samorządną,
b) zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,
c) opiniowanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
8) do korzystania z wszelkich form pomocy:
a) psychologiczno-pedagogicznej,
b) stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) pomocy nauczyciela w przezwyciężeniu trudności związanych z opanowaniem materiału programowego,
d) pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu;
9) do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
10) do systematycznej, jawnej i umotywowanej oceny wiedzy i umiejętności;
11) do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego (szczegółowe zasady ubiegania się o wymienione egzaminy zawarte są w Dziale X Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania);
12) do zwolnienia z obowiązku pisania sprawdzianów oraz z odpowiedzi ustnych w ciągu 3 dni, jeżeli uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (5 dni i więcej);
13) poszanowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka;
14) do wglądu, w sekretariacie szkoły, na swój wniosek do dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i innej dokumentacji dotyczącej oceniania oraz wniesienia zastrzeżeń;
15) do wglądu, u nauczyciela prowadzącego, do sprawdzonych, ocenionych i przechowywanych prac pisemnych ucznia;
16) do ustnego uzasadnienia przez nauczyciela prowadzącego każdej ustalonej uczniowi oceny.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on lub jego rodzice złożyć skargę do wychowawcy.
3. W przypadku braku porozumienia między stronami uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od stwierdzenia naruszenia praw ucznia.
§ 89. 1. Uczeń jest zobowiązany do:
1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu lekcji i przybywania na nie punktualnie;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, nabywania wiedzy i umiejętności;
3) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
4) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor, tradycje i wizerunek szkoły;
5) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;
6) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych;
7) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w sposób ustalony przez wychowawcę i rodziców;
8) przestrzegania dyscypliny i schludnego wyglądu oraz noszenia odpowiedniego stroju;
9) podporządkowania się zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
10) poszanowania mienia szkoły, wyposażenia sal, pracowni i innych pomieszczeń oraz dbania o porządek na terenie i w obrębie szkoły (uczeń/jego rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody);
11) przestrzegania zasad bhp, ppoż., regulaminów pracowni, instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu szkolnego;
12) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
13) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywania szacunku uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz innym osobom,
b) reagowania na przejawy wandalizmu, brutalności i wulgarności,
c) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
d) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i życiu powierzającego,
e) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
2. Uczniowi nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
6) bez zgody nauczyciela korzystać podczas zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
7) wprowadzać obcych osób do szkoły.
Rozdział 2
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
§ 90. 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.
4. Obowiązkiem ucznia jest wyłączenie lub wyciszenie i schowanie na czas zajęć telefonu komórkowego i każdego innego urządzenia telekomunikacyjnego (nakaz obowiązuje także w bibliotece i czytelni).
5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu w trakcie zajęć.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. W przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych na zajęciach:
1) nauczyciel upomina ustnie ucznia;
2) nauczyciel odnotowuje ten fakt w Dzienniku Uwag;
3) w przypadku powtórnego niedostosowania się do zasad nauczyciel zatrzymuje urządzenie na czas zajęć;
4) w przypadku powtarzania się łamania zasad nauczyciel ma prawo odebrać urządzenie i przekazać je wychowawcy (lub wicedyrektorowi), który ustala z rodzicami sposób odbioru urządzenia; przy odbiorze uczeń może wyłączyć telefon/wyjąć kartę SIM;
5) w razie niemożności skontaktowania się z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie; informacja o depozycie i sposobie odbioru urządzenia przekazywana jest poprzez dziennik elektroniczny.
Rozdział 3
Nagrody i kary. Zasady skreślenia z listy uczniów.
§ 91. 1. Ucznia można nagrodzić za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska;
5) 100 % frekwencję.
2. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna.
3. Uczeń może być nagrodzony:
1) pisemną pochwałą w Dzienniku Uwag;
2) pochwałą nauczyciela wobec klasy za wyniki w nauce lub zachowanie;
3) pochwałą wychowawcy klasy za zachowanie godne wyróżnienia i naśladowania;
4) pochwałą Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej za wzorową postawę, za osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach, za działalność społeczną i wolontariacką, itp.;
5) przyznaniem nagród za uzyskane wyniki w nauce i z zachowania;
6) listem gratulacyjnym dla rodziców, wystosowanym przez Dyrektora szkoły;
7) uczestnictwem w imprezie finansowanej przez Radę Rodziców (w miarę posiadanych środków), np. wyjście do kina, teatru, impreza sportowa, biwak lub wycieczka.
4. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły.
§ 92. 1. Uczeń może zostać ukarany:
1) pisemną uwagą w Dzienniku Uwag;
2) upomnieniem wychowawcy wobec klasy;
3) naganą wychowawcy klasy;
4) upomnieniem Dyrektora szkoły;
5) pracą społeczną;
6) naganą Dyrektora szkoły;
7) przeniesieniem do innej klasy;
8) przeniesieniem do innej szkoły;
9) skreśleniem z listy uczniów.
2. Z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze można podpisać kontrakt zobowiązujący go do przestrzegania obowiązków szkolnych. Stronami podpisującymi dokument są: uczeń – pedagog szkolny lub uczeń – wychowawca. Kontrakt może być spisany w obecności wychowawcy lub rodzica.
3. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie w formie:
1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;
2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;
3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.
§ 93. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:
1) wykroczenie zagrażające bezpieczeństwu innych (np. bijatyki, zastraszenia uczniów i pracowników szkoły);
2) wejście w kolizję z prawem;
3) fałszowanie dokumentów szkolnych;
4) celowa dewastacja mienia szkolnego;
5) kradzież oraz wymuszanie pieniędzy i rzeczy;
6) lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego i notoryczne opuszczanie zajęć i lekcji bez usprawiedliwienia przy wykorzystaniu przez wychowawcę i pedagoga środków i kar przewidzianych niniejszym Statutem;
7) rozporządzanie środkami zmieniającymi świadomość na terenie szkoły i poza nią;
8) niepodejmowanie leczenia w przypadkach zażywania środków zmieniających świadomość.
2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Ukarany uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się na piśmie w ciągu 14 dni od decyzji Dyrektora szkoły do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2017-12-28 16:13:49.

Zobacz:
 Ocenianie ucznia . 
Data wprowadzenia: 2017-12-28 16:13:49
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net