Statut szkoły
Statut szkoły
Dział I 

Załącznik do uchwały
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku
Nr 1/23/24
z dnia 14 września 2023r.

 

Przepisy ogólne
Rozdział 1
Informacje ogólne o Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
§ 1.
1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) szkole– należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
7) wicedyrektorze i kierowniku szkolenia praktycznego – należy przez to rozumieć wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku;
9) programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokumenty wewnętrzne szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku.
§ 2.
1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku, zwany dalej szkołą, jest placówką publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach;
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 36 w Pasłęku.
3. Organem prowadzącym jest Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
5. Szkoła używa nazwy: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku
6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
7. W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wchodzą szkoły o nazwach:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku;
2) Technikum nr 2 w Pasłęku;
3) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Pasłęku;
4) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasłęku.
8. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi:
1) liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej – 4 lata;
2) technikum na podbudowie szkoły podstawowej – 5 lat;
3) branżowa szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej – 3 lata;
4) liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 4 lata.
9. Szkoła używa podłużnej pieczęci urzędowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o treści:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 PASŁĘK, inf. teleadresowe.
10.Tablice szkoły mają następującą treść:
1) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku;
3) Technikum nr 2 w Pasłęku;
4) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Pasłęku.
11.Pieczęcie okrągłe wykonane przez Mennicę Państwową mają następującą treść:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku;
2) Technikum nr 2 w Pasłęku;
3) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Pasłęku.
12.Szkoła kształci w zawodach:
1) technik ekonomista – symbol zawodu 331403;
2) technik agrobiznesu – symbol zawodu 331402;
3) technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404;
4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – symbol zawodu 834103;
5) mechanik pojazdów samochodowych – symbol zawodu 723103;
6) kucharz – symbol zawodu 512001.
13.Szkoła jest jednostką budżetową.
14. Szkoła prowadzi własną stronę internetową.
Rozdział 2
Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
§ 3.
I Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku
1. Ukończenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne, a absolwenci – świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
3. W 4-letnim liceum na podbudowie szkoły podstawowej zajęcia są realizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w odrębnych przepisach.
4. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w danym oddziale ustala Dyrektor, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły.
5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
§ 4.
Technikum nr 2 w Pasłęku
1. Ukończenie 5-letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po zdaniu egzaminów z wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości szkoły.
3. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów z wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
4. W 5-letnim technikum na podbudowie szkoły podstawowej zajęcia są organizowane w oddziałach; w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowego zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach.
5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
6. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach, warsztatach szkolnych.
7. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności praktyka zawodowa, mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
§ 5.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Pasłęku
1. W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla branżowej szkoły I stopnia, są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach.
2. Zawody, w których uczą się uczniowie, ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości szkoły.
3. Branżowa szkoła I stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub tytułu czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia, po ukończeniu której i zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie można uzyskać wykształcenie na poziomie technikum oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia lub w pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego.
6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
7. Zajęcia w ramach teoretycznego kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, w przypadku pracowników młodocianych, są organizowane przez szkołę w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach szkolnych, zaś praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez pracodawcę.
8. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić osoba, która spełnia wymagania zawodowe i pedagogiczne określone w odrębnych przepisach, tj.:
1) pracodawca;
2) osoba zatrudniona u pracodawcy;
3) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy.
9. Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym pracownikiem na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna określać w szczególności:
1) rodzaj przygotowania zawodowego;
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
3) sposób dokształcania teoretycznego;
4) wysokość wynagrodzenia.
10. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania zawodowego;
4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
11. Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.
12. Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.
13. Pracodawca, zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu, jest zobowiązany:
1) realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla branżowej szkoły I stopnia zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu;
2) zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
14. Młodociany, kończąc naukę zawodu, może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej.
§ 6.
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasłęku
Informacje o organizacji nauczania w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Pasłęku zawiera Dział V Rozdział 3.
Rozdział 3
Misja szkoły i sylwetka absolwenta
§ 7.
1. Zespół opracował wspólną misję szkoły oraz sylwetki absolwenta właściwe dla poszczególnych typów szkół. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.
2. Misja szkoły:” Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. (Seneka).
3. Charakterystykę sylwetek absolwentów poszczególnych typów szkół zawierają programy wychowawczo-profilaktyczne.
Rozdział 4
Cele i zadania szkoły
§ 8.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programach wychowawczo-profilaktycznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
2. Głównymi celami szkoły są:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
3) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
4) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w społecznym środowisku;
5) wspomaganie ucznia w nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
6) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności;
7) rozbudzanie uczuć patriotycznych i obywatelskiego obowiązku;
8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
9) uczenie poszanowania i kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych;
10) promowanie zdrowego stylu życia;
11) stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową;
12) troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych;
13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom swobodny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa;
14) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
4. Celem kształcenia zawodowego w szkole jest:
1) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata;
2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych;
4) kształtowanie właściwej postawy wobec nauki i pracy.
5.Do najważniejszych umiejętności kształconych u uczniów szkoły należą:
1) czytanie – umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
6.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) programy wychowawczo – profilaktyczne szkoły, obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowane do wieku uczniów i potrzeb, odrębne dla poszczególnych typów szkół.
7. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
8. Do zadań szkoły należy:
1) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
2) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
3) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
4) rozpoznanie i analiza indywidualnych problemów uczniów;
5) kształtowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
6) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
7) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
8) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
9) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
10) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
11) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
12) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
13) zorganizowanie stołówki w celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych;
14) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
15) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu;
16) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
17) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
18) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
19) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
20) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
21) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
9. Zadania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
2) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
3) wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
10.Zadania szkoły w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
1) organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11.Zadania szkoły w zakresie umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
1) podtrzymywanie tradycji, przekazywanie wartości patriotycznych i obywatelskich;
2) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
3) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji.
12.Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1) realizacja określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z osobami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
2) prowadzenie działań opiekuńczych wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
3) promocja zdrowia, zasad zdrowego żywienia;
4) profilaktyka uzależnień;
5) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
13.W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa w szkole obowiązują następujące zasady:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
§ 9.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
§ 10.
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
§ 11.
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.
§ 12.
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:09:03 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:05:04.
Dział II 

Sposoby realizacji zadań szkoły
Rozdział 1
Informacje wstępne
§ 13.
Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Rozdział 2
Programy nauczania i zasady dopuszczania ich do użytku w szkole
§ 14.
1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego dopuszcza do użytku Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera skrót nazwy zespołu, numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symbol typu szkoły i rok dopuszczenia do użytku, np. ZSEiT/2-Z/19.
2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1.
Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne.
§ 15.
1. Zasady dopuszczania do użytku w szkole podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określone zajęcia edukacyjne;
2) propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;
3) Dyrektor ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych zajęć edukacyjnych; podejmuje decyzję o wyborze podręcznika lub materiału edukacyjnego także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli;
4) Dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego;
5) Dyrektor szkoły na wniosek zespołów nauczycielskich może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych;
6) Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, obowiązujący w kolejnym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na oficjalnej stronie internetowej szkoły.
Rozdział 4
Wychowanie. Profilaktyka. Bezpieczeństwo. Opieka zdrowotna.
§ 16.
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programami wychowawczo-profilaktycznymi odrębnymi dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Są to:
a) Program Wychowawczo-Profilaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku,
b) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Technikum nr 2 w Pasłęku,
c) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Pasłęku.
2. Programy wychowawczo-profilaktyczne opracowują zespoły składające się z nauczycieli i nauczycieli specjalistów wskazanych przez Dyrektora szkoły.
3. Programy wychowawczo-profilaktyczne opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
4. Programy, o którym mowa w § 16 ust. 1, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
5. W przypadku gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów wychowawczo-profilaktycznych, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany zajęć z wychowawcą, z uwzględnieniem treści programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach z rodzicami.

§ 17.
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację zagadnień ujętych w programach wychowawczo-profilaktycznych;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
5) działania pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego;
6) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
7) prowadzenie profilaktyki uzależnień.
§ 18.
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) pomoc pedagoga w adaptacji ucznia w nowym środowisku, w tym poprzez organizację zajęć integracyjnych,
d) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez szkolną pielęgniarkę, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
e) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną,
f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
2) nad uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zasadami określonymi w Dziale III statutu szkoły.
§ 19.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
2.Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo m. in. poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 85 ust.4 pkt. 8 niniejszego statutu;
2) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; zasady organizacyjno-porządkowe oraz harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor szkoły;
3) opracowanie planu lekcji dostosowanego do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły;
4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
6) prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
7) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów dokonuje Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
11) ogrodzenie terenu szkoły;
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
14) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i sekretariatu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy;
15) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren placówki;
16) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
17) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.
§ 20.
1. Każdy rodzic/prawny opiekun ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku uczniów pełnoletnich – sam uczeń.
2. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków na zajęcia organizowane poza terenem szkoły. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
§ 21.
Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
§ 22.
1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia; uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii lub zajęciach grupowych (z wyjątkiem, gdy religia lub zajęcia te są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w planie lekcji danego dnia) powinni, w tym czasie, przebywać w bibliotece szkolnej, w gabinecie doradcy zawodowego lub na łączniku szkoły z internatem;
2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania; Dyżurów nie pełnią ze względu na powierzone zadania: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, doradca zawodowy i bibliotekarz;
c) udzielenia pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;
d) zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z „ORLIKA”. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego, w czasie trwania tych zajęć (z wyjątkiem, gdy lekcja wychowania fizycznego jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w planie lekcji danego dnia), znajdują się pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia z daną klasą; nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w budynku warsztatów szkolnych pełnią nadzór nad bezpieczeństwem przebywających tam uczniów;
4) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
§ 23.
1. Szkoła ustala zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas praktycznej nauki zawodu:
1) w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki nad uczniami, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) liczbę uczniów w grupach na zajęciach praktycznych organizowanych w zakładach pracy ustala kierownik zakładu pracy z zachowaniem przepisów bhp, przepisów w sprawie prac wzbronionych oraz warunków lokalowych i technicznych zakładu;
3) w czasie odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku.

§ 24.
Monitoring wizyjny.
1. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.
3. System monitoringu CCTV jest zgłoszony do właściwej miejscowo komendy policji.
4. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.

§ 25.
Opieka zdrowotna.
1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną .
2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.
1) Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów;
2) na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna uczestniczy w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów;
3) w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców może być obecna pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna albo opiekun faktyczny. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.
6. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 5.
7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.
8. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
9. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
10. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w ust. 8, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 9. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
11. Opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną.
12. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w ust. 11, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.
13. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.
14. Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są:
1) Dyrektor szkoły;
2) organ prowadzący szkołę.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:24:11 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:04:29.
Dział III 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
§ 26.
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych o charakterze socjoterapeutycznym dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
1) niepełnosprawności ucznia;
2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
3) zaburzeń zachowania i emocji;
4) szczególnych uzdolnień;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
7) choroby przewlekłej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń szkolnych;
10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) Dyrektor szkoły;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna;
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7) pracownik socjalny;
8) asystent rodziny;
9) kurator sądowy;
10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
a) pedagog;
b) terapeuta pedagogiczny;
c) doradca zawodowy;
d) psycholog;
e) pedagog specjalny.
3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

7. Wniosek o formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej składany przez rodziców/opiekunów prawnych, osoby i instytucje zewnętrzne powinien mieć formę pisemną. Dopuszcza się formę ustną wniosku w przypadku wnioskodawcy będącego pracownikiem pedagogicznym szkoły.
Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
§ 27.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków nauki do psychofizycznych możliwości i potrzeb ucznia;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
adresaci uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
zadania pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej
prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut
liczba uczestników maksimum 8 osób
okres udzielania pp zgodnie z decyzją Dyrektora
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
adresaci zainteresowani uczniowie, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni
zadania rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut
liczba uczestników maksimum 8 osób
okres udzielania pp. zgodnie z decyzją Dyrektora
3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
adresaci uczniowie z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
zadania zlikwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej
podstawa udzielania pp orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
prowadzący specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników maksimum 5 osób
okres udzielania pp zgodnie z decyzją Dyrektora
4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:
adresaci uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
zadania eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników maksimum 10 osób
okres udzielania pp zgodnie z decyzją Dyrektora
5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu:
adresaci uczniowie branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego
i technikum
zadania wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć (doradcy zawodowi)
czas trwania jednostki zajęć 45 minut
liczba uczestników zajęcia lekcyjne (w oddziale klasowym), grupowe bądź indywidualne
okres udzielania pp-p zgodnie z podstawą programową i ramowym planem nauczania oraz programem własnym doradcy zawodowego


6) zajęcia logopedyczne:
adresaci uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej
zadania eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy
prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników maksimum 4 osoby
okres udzielania pp-p zgodnie z decyzją Dyrektora

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
1) porady i konsultacje dla uczniów i rodziców;

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli;
3) zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców uczniów, którzy w szczególności ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
§ 28.
1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie pomocy w odkrywaniu predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
2) wspieranie emocjonalne, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
4) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
5) promocję ucznia zdolnego.
2. Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskiwania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
3. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnionego ucznia. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są indywidualną opieką nauczyciela.
Rozdział 3
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 29.
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych czynności – na podstawie tej opinii.
2. Nauczyciele poprzez obserwację i analizę dokumentacji wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia uczniów.
3. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. Wychowawca zasięga opinii nauczycieli i specjalistów, ustala metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia.
4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka i proponowanych formach pomocy, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy wsparcia będą realizowane.
5. Rodzic udziela pisemnej zgody na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic ma prawo do odmówienia świadczenia pomocy.
6. Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
7. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do dokumentowania prowadzonych zajęć.
8. Wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela współpracująca ze szkołą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku.
Rozdział 4
Organizacja kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz organizacja opieki tym uczniom
§ 30.
Szkoła kształceniem specjalnym obejmuje uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
§ 31.
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznej i możliwości organizacyjnych szkoły;
5) zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne lub resocjalizacyjne stosownie do potrzeb;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) przygotowanie do samodzielności w dorosłym życiu.
§ 32.
1.W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
2) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
§ 33.
1. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
2. W szkole powołuje się zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Pracę zespołu koordynuje wychowawca ucznia objętego pomocą.
3. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.
4. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
§ 34.
Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 35.
Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć o dwa lata okres nauki, przy zachowaniu zasady ukończenia szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy on 24. rok życia. Dotyczy to ucznia, który nie skorzystał z przedłużenia okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie kształcenia. W przypadku wcześniejszego przedłużenia okresu nauki w szkole podstawowej, Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przedłużyć naukę tylko o 1 rok.
§ 36.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

Rozdział 5
Organizacja nauczania indywidualnego
§ 37.
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania;
2) Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, ustala, czy można uczniowi zorganizować nauczanie indywidualne w formie zdalnej.
4. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.
5. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. W przypadku zaprzestania nauczania indywidualnego Dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
6. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WZO.
Rozdział 6
Pomoc materialna uczniom
§ 38.
1. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.
2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

§ 39.
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.
4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu możliwości wsparcia uczniów w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.
5. Zadania wymienione w ust. 4 są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) ośrodkami pomocy społecznej;
4) organem prowadzącym;
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców (opiekunów prawnych);
3) nauczyciela.
7. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:
1) świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki) w zależności od potrzeb
i możliwości;
2) świadczeń o charakterze motywacyjnym:
a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
b) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
c) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
8. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:27:11 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:04:02.
Dział IV 

Organy szkoły i ich kompetencje
§ 40.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 41.
Każdy z wymienionych organów ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Rozdział 1
Dyrektor szkoły
§ 42.
Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
§ 43.
Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 44.
Dyrektor szkoły:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
2) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
3) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz powiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
6) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;
7) opracowuje ramowy plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wyznacza przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły;
8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
10) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
11) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
12) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich uczących poszczególnych przedmiotów; podejmuje decyzję także w przypadku, gdy w zespole nauczycieli brak jest zgody w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych;
13) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, o którym mowa w pkt.12, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
16) udziela, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą;
17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Dziale III niniejszego statutu;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale III niniejszego statutu;
19) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
20) zwalnia ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z nauki drugiego języka obcego;
21) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
22) skreśla ucznia z listy uczniów na zasadach określonych w § 96 niniejszego statutu;
23) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, co do zgodności z potrzebami rynku pracy;
24) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, wychowawcze, problemowe i zadaniowe, o których mowa w rozdziale 5 Działu VII;
25) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
26) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
27) w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:
a) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz lekarzami sprawującymi opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko, PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki ;
b) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.
2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; określa zasady zmiany nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej; jeżeli w szkole utworzono takie stanowiska;
5) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć dydaktycznych
6) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
7) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
8) zawiesza za zgodą organu prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacji wystąpienia temperatury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00 w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzję dyrektora szkoły;
9) zapewnia warunki do realizacji zadań szkoły, w tym dba o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz zapewnia odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne;
10) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
11) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
12) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną szkoły oraz gospodarowaniem zasobami i mieniem szkoły;
13) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
14) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
15) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
16) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
20) wydaje zarządzenia i regulaminy ( w szczególności dotyczące zasad bezpieczeństwa np. regulamin dyżurów, regulamin organizacji wycieczek i inne) oraz egzekwuje ich przestrzeganie.
3. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
4. Do obowiązków Dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:
1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu;
2) wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do prowadzenia zdalnego kształcenia;
3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej platformy;
4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań;
5) zobowiązanie nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z Radą Rodziców i nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego;
6) we współpracy z nauczycielami określanie:
a) dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji,
b) oraz we współpracy z Radą Rodziców dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
c) tygodniowego zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,
d) sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,
e) sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
7) ustalanie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Dziale X statutu;
8) przekazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujących informacji o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;
9) koordynowanie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów.
5. Prowadzi nadzór nad sprawami kadrowymi i socjalnymi pracowników, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i ocenia pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
5) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi szkoły;
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
7) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
8) monitoruje realizację spraw kadrowych, płacowych i socjalnych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10) przydziela funkcję opiekuna stażu lub mentora nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego
11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz Funduszu Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli;
13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
6. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
4) opracowuje na potrzeby organu samorządowego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników;
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
§ 45.
Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.
§ 46.
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 47.
Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
Rozdział 2
Rada Pedagogiczna
§ 48.
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9.Rada Pedagogiczna ponadto:
1) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
4) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
5) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
6) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym;
7) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) deleguje spośród swego grona dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;
10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
10) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
11) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
12) zatwierdza kandydata do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;
13) realizuje kompetencje Rady Szkoły, gdy ta nie została powołana.
10.Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11.Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
12.O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
13.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Rozdział 3
Rada Rodziców
§ 49.
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym spotkaniu w każdym roku szkolnym.
3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów wychowawczo-profilaktycznych szkół wchodzących w skład zespołu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
5) opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; wzór jednolitego stroju określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;
6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów wychowawczo -profilaktycznych, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
10.Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela;
2) delegować swojego przedstawiciela do komisji powołanej przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy;
3) składać wniosek wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole.
11.Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli spośród swego grona do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.
12.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
13.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
Rozdział 4
Samorząd Uczniowski
§ 50.
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) prawo opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Samorząd Uczniowski typuje spośród uprawnionych uczniów kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia Radzie Pedagogicznej.
Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły
§ 51.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Działające w szkole organy wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
3. Organy, o których mowa w § 40, współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy mogą zapraszać się wzajemnie na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.
4. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje Dyrektor szkoły.
§ 52.
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
1) znajomości statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
3) współudziału w pracy wychowawczej;
4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
5) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka – jego zachowania, postępów i trudności w nauce;
6) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.
3. Rodzice współpracując ze szkołą mają obowiązek:
1) kontrolowania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2) interesowania się postępami w nauce, frekwencją i prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka;
3) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
5) angażowania się w podejmowane przez nauczycieli działania mające na celu przezwyciężanie trudności w nauce dziecka, wychowawczych oraz rozwijanie zdolności dziecka;
6) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
7) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły
§ 53.
1. Spory między organami szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu.
2. Rozstrzygnięcie sporu odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanych organów.
3. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
Rozdział 7
Stanowiska kierownicze
§ 54.
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektor;
2) kierownik kształcenia praktycznego;
3) kierownik internatu;
4) kierownik gospodarczy.
2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:27:54 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:03:34.
Dział V 

Organizacja nauczania i wychowania
Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
§ 55.
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
6) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2. ustawy o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. nr 17 z 1993 poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
8) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.; dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy;
3) w strukturach międzyoddziałowych (tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego) lub międzyklasowych (tworzonych z uczniów różnych poziomów edukacyjnych):zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego, religii, etyki, wdżr;
4) w formie nauczania indywidualnego;
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.
7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, szkoleniowe, wycieczki dydaktyczne, turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe;
3. Praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a danym zakładem pracy. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W uzasadnionych przypadkach zajęcia praktyczne mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 2 i 3.
5. Dyrektor może zwolnić z nauki obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i drugiego języka obcego na podstawie obowiązujących przepisów.
6. Organizacja nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów.
Rozdział 2
Organizacja nauczania w szkołach dziennych
§ 56.
Organizacja nauczania w szkołach dziennych.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w Dziale X.
3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z ust. 3, Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
6. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 5, Dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
7. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych;
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
innego niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych.
8. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 7, na okres powyżej dwóch dni Dyrektor szkoły organizuje dla uczniów ( nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
1) zajęcia, o których mowa w ust.8 są realizowane:
a) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1,
lub
b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających
wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub
c) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie
określonych działań, lub
d) w inny sposób niż określone w lit. a) – c), umożliwiający kontynuowanie
procesu kształcenia i wychowania;
2) o sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ
sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły w oparciu o ramowe plany nauczania oraz plan finansowy szkoły. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i organ nadzorujący.
10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
11. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
12. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy i danego typu szkoły dopuszczonym do użytku szkolnego.
13. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
14. Liczebność uczniów w klasach I określa organ prowadzący.
15. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
16. Przerwy lekcyjne trwają od 5 do 20 minut, a ich rozkład dostosowany jest do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkoły.

§ 57.
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
1. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 7 Dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły, o którym mowa w ust. 8 i informuje o nim uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Nauczyciele w czasie nauczania zdalnego dostosowują programy nauczania do wybranej metody nauczania i uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej lub na wniosek rodziców może być prowadzona w szkole.
4. Postępy uczniów są monitorowane i podlegają ocenie zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 101 ze szczególnym uwzględnieniem ust. 4 (Inne sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia) i dostosowaniami do zdalnej edukacji, o których mowa w ustępie 2.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumiane jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli, np. podczas lekcji wychowawczych;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią , w tym przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;
7) pomoc kolegom i koleżankom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną;
6. W okresie zdalnego nauczania uczniowie i rodzice informowani są o postępach uczniów w nauce i o ocenach poprzez dziennik Librus, a w szczególnych przypadkach telefonicznie przez wychowawcę lub nauczycieli, pedagoga szkolnego, Dyrektora.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zasięgania informacji o postępach w nauce poprzez dostęp do dziennika elektronicznego oraz wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Librusa, a także w ramach spotkań z rodzicami online, a jeżeli pozwalają na to warunki epidemiczne również w szkole.
8. Dokumentowanie realizacji statutowych zadań prowadzone jest na zasadach określonych przez Dyrektora.
9. Organy szkoły komunikują się poprzez korespondencję prowadzona drogą elektroniczną bądź w formie wideokonferencji.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej, lub w formie hybrydowej.
1) uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji;
2) w przypadku zawieszenia funkcjonowania szkoły protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej udostępnia się za pośrednictwem e-dziennika;
3) poprawki i uzupełnienia do protokołu udostępnionego za pośrednictwem e-dziennika powinny być wnoszone nie później niż w terminie 3 dni od jego udostępnienia poprzez wiadomość systemową w e-dzienniku.
11. Zdalne nauczenie odbywa się według tygodniowego planu lekcji poprzez wskazaną przez Dyrektora platformę i w określonym przez niego czasie. Przekazywanie uczniom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć zdalnych z zasady odbywa się poprzez ww. platformę oraz dziennik Librus. Dodatkowo, wprowadzając przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, nauczyciele mogą stosować jeszcze inne techniki i metody kształcenia na odległość.
12. Nauczyciele zajęcia zdalne prowadzą w miejscach wskazanych przez Dyrektora, albo w szkole z sal przydzielonych w planie, albo z domu.
13. Frekwencję na zajęciach zdalnych ustala się na bieżąco na podstawie potwierdzenia przez ucznia w czasie rzeczywistym uczestnictwa w zajęciach online.
14. W szczególnych okolicznościach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia lub go zwolnić z zajęć.
15. Internat, stołówka oraz biblioteka szkolna w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nie są objęte ograniczeniami i funkcjonują bez zmian z uwzględnieniem wytycznych GIS i MEiN. W sytuacjach szczególnych Dyrektor może określić inny tryb funkcjonowania i realizacji zadań.

Rozdział 3
Organizacja nauczania w liceum dla dorosłych
§ 58.
Organizacja nauczania w liceum dla dorosłych
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz egzaminów semestralnych w Liceum dla Dorosłych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rozpoczęcie semestru zależne jest od naboru słuchaczy. O rozpoczęciu kształcenia w semestrze oraz o podziale lub łączeniu semestrów decyduje Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego.
3. Organizację pracy w semestrze opracowuje Dyrektor szkoły w terminie do końca sierpnia w semestrze jesiennym i końca lutego w semestrze wiosennym i podaje do wiadomości organom szkoły oraz słuchaczom.
4. Szczegółową organizację nauczania w danym semestrze określa arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzany przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i organ nadzorujący.
5. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji.
6. Godzina konsultacji trwa 45 minut. Konsultacje zbiorowe mogą być organizowane w blokach dwugodzinnych po 90 minut.
7. Obowiązkowe konsultacje zbiorowe odbywają się przez dwa dni w tygodniu: w soboty i niedziele co drugi tydzień.
8. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze w dowolne dni tygodnia, również z możliwością wykorzystania Internetu.
9. Harmonogram konsultacji obowiązkowych (plan zajęć) umieszczony jest na stronie www szkoły.
10.Szkoła organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.
11.Nauka w semestrze ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania kończy się egzaminami semestralnymi.
12. Nie jest dopuszczalne warunkowe promowanie słuchacza na semestr programowo wyższy.
Rozdział 4
Organizacja praktycznej nauki zawodu
§ 59.
Organizacja szkolenia praktycznego
1. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez szkołę na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie praktycznej nauki zawodu.
2. Praktyczna nauka zawodu dla branżowej szkoły I stopnia jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum także w formie praktyk zawodowych.
3. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w warsztatach i pracowniach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym pracownikiem a pracodawcą;
2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między Dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
4. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów i młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
5. Za organizację i nadzór nad praktyczną nauką zawodu bezpośrednio z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu odbywania praktyk lub zajęć praktycznych zakładowy opiekun lub wyznaczony nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu.
6. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.
7. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego.
8. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że dla uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
9. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów i pracowników młodocianych w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin, a powyżej 16 lat – 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18lat maksymalnie do 12 godzin z zachowaniem łącznego tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonym w ramowym planie nauczania dla danego zawodu.
10. W przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:
1) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;
2) określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
3) liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;
4) terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.
§ 60.
Prawa i obowiązki ucznia/pracownika młodocianego.
1. Uczeń ma prawo do:
1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej na stanowisku pracy;
2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno- bytowych;
4) przerwy na posiłek;
5) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy;
6) nagród i pochwał w różnej formie (jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają);
7) konsultacji z kierownikiem szkolenia praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem;
8) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni;
9) zgłaszania kierownikowi szkolenia praktycznego lub wyznaczonemu nauczycielowi wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu;
10) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu;
11) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie lub otrzymane od pracodawców;
2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu;
2) dochowywać tajemnicy służbowej;
3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy nauczyciela, instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy;
5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać pracownicze książeczki zdrowia(jeżeli są wymagane);
6) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa;
7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy;
8) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego;
9) dbać o powierzony sprzęt, surowce, materiały;
10) informować nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniach maszyn, urządzeń i narzędzi;
11) prowadzić dzienniczek zajęć praktycznych i posiadać go na każdych zajęciach;
12) uważnie słuchać i stosować się do wskazówek i poleceń udzielanych przez nauczyciela/instruktora podczas instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego;
13) godnie reprezentować szkołę.
3. Uczniowi zabrania się :
1) opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela stanowiska pracy;
2) samodzielnego uruchamiania pojazdów, maszyn i urządzeń;
3) wykonywania innych prac bez zgody nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu;
4) spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa;
5) palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków o podobnym działaniu oraz spożywania alkoholu.
§ 61.
Organizacja zajęć praktycznych
1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i pracowników młodocianych w celu:
1) opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;
2) zastosowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
2. Mogą być prowadzone z podziałem klasy na grupy. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać:
1) specyfikę nauczanego zawodu;
2) przepisy bhp oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym;
3) warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
3. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach i pracowniach szkolnych lub w firmach zewnętrznych pozwalających zrealizować podstawę programową dla zawodu na podstawie zawartej umowy, o której mówi w § 59 ust. 3 Statutu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych dla poszczególnych grup ustala kierownik szkolenia praktycznego w planie organizacji na dany rok szkolny, a w przypadku pracowników młodocianych czas pracy określony jest w dziale IX Kodeksu Pracy i ustalany jest przez pracodawcę.
5. W klasie, która po raz pierwszy rozpoczyna zajęcia praktyczne, szkoła organizuje szkolenie wstępne bhp.
6. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego jest nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu.
7. Podczas odbywania zajęć uczeń/pracownik młodociany zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych, w którym dokonuje systematycznych wpisów dotyczących realizacji odpowiednich tematów.
8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownik młodociany jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi szkolenia praktycznego nową umowę w przeciągu 14 dni pod rygorem skreślenia z listy uczniów.
9. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktycznej nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą, szkoła nie gwarantuje nowego miejsca zajęć praktycznych. Uczeń natychmiast zobowiązany jest znaleźć we własnym zakresie nowe miejsce zajęć praktycznych pod rygorem skreślenia z listy uczniów.
10.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.
§ 62.
Ocenianie zajęć praktycznych
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.
2. Na poszczególnych zajęciach praktycznych wystawiane są oceny cząstkowe przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) stopnia opanowania wiedzy i umiejętności określonych w tematyce zajęć;
2) przestrzegania przepisów bhp oraz stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej podczas wykonywania pracy;
3) dokładności i sumienności w wykonywaniu pracy;
4) umiejętności organizacji stanowiska pracy;
5) umiejętności doboru odpowiednich narzędzi stosownie do wykonywanej pracy;
6) przestrzegania zasad kultury technicznej i technologicznej;
7) umiejętności dostosowania się do określonych warunków i potrzeb;
8) wydajności pracy i efektu końcowego wykonywanej pracy;
9) stosowania się do wskazówek udzielanych przez nauczyciela/instruktora podczas wykonywania pracy;
10) umiejętności pracy w grupie;
11) chęci do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności;
12) umiejętności prowadzenia obserwacji;
13) racjonalnego gospodarowania powierzonymi materiałami, maszynami, sprzętem i narzędziami;
14) systematyczności i sposobu prowadzenia dokumentacji.
3. W przypadku zajęć praktycznych organizowanych dla uczniów w zakładach pracy ocena za poszczególne zajęcia ustalana jest w porozumieniu z zakładowym opiekunem uczniów.
4. Oceny z poszczególnych zajęć praktycznych są wpisywane do dziennika elektronicznego.
5. Ocena śródroczna i roczna z zajęć praktycznych ustalana jest wspólnie przez wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia w danej klasie oraz sporządzany jest protokół z jej ustalenia.
6. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocena z zajęć praktycznych jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych działów i jest zaokrąglana do pełnej oceny wg zasad:
1) poniżej 0,5 – do oceny niższej, np. 3,49 = 3,0
2) równej i powyżej 0,5 – do oceny wyższej, np. 3,52 = 4,0
7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego z działów warsztatowych uczeń uzyskuje ocenę śródroczną / roczną / niedostateczną.
8. W przypadku nieklasyfikowania z jakiegokolwiek działu tematycznego uczeń jest nieklasyfikowany.
9. Dla pracowników młodocianych śródroczną i roczną ocenę z zajęć praktycznych oraz propozycję oceny z zachowania ustala pracodawca i przekazuje ją w formie pisemnej na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Ustalona przez pracodawcę ocena z zajęć praktycznych jest ostateczna.
§ 63.
Organizacja, przebieg i ocenianie praktyk zawodowych
1. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności zgodnych z podstawą programową dla zawodu.
2. Uczniowie kierowani są na praktyki na podstawie umowy zawartej z podmiotem gospodarczym, która określa: prawa i obowiązki stron umowy, termin i czas trwania praktyki, sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, ponoszenia kosztów realizacji praktyk, imienny wykaz uczniów. Do umowy dołącza się program nauczania dla zawodu.
3. Podczas odbywania praktyki uczeń obowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym dokonuje systematycznych wpisów dotyczących realizacji odpowiednich tematów.
4. Praktyki zawodowe podlegają kontroli, której dokonuje: Dyrektor szkoły, kierownik szkolenia praktycznego lub wyznaczony nauczyciel przedmiotów zawodowych.
5. Po zakończeniu praktyki w terminie do jednego tygodnia następuje jej zaliczenie przed komisją powołaną przez kierownika szkolenia praktycznego. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół, na podstawie którego wychowawca wpisuje uzyskane oceny do dziennika elektronicznego.
6. W celu zaliczenia praktyki zawodowej praktykant zobowiązany jest stawić się przed powołaną komisją ds. zaliczenia praktyki zawodowej z dzienniczkiem praktyk oraz zaświadczeniem z przebiegu praktyki z zakładu pracy w terminie ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego.
7. Na ocenę końcową składają się :
1) ocena zakładowego opiekuna praktyki zawodowej;
2) ocena z rozmowy potwierdzającej nabyte podczas praktyki umiejętności;
3) ocena z prowadzenia dzienniczka praktyk.
Z każdego wyżej wymienionego punktu uczeń musi uzyskać ocenę pozytywną.
8. Ocena z praktyki zawodowej jest średnią ważoną obliczoną przy uwzględnieniu następujących współczynników:
1) 2 – przeliczenie oceny wystawionej przez opiekuna w zakładzie pracy;
2) 2 – przeliczenie oceny za prowadzenie dzienniczka praktyk zawodowych;
3) 3– przeliczenie oceny z rozmowy potwierdzającej nabyte umiejętności i wiadomości.
9. Ocena jest zaokrąglana wg zasad jednakowych jak dla zajęć praktycznych.
10.Wychowawca klasy zobowiązany jest do wypełnienia arkusza ocen i dziennika elektronicznego w zakresie praktyk zawodowych w całym cyklu nauczania.
11.W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w ustępie 7, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków i powtórnego zaliczenia praktyki zawodowej w terminie 7 dni od daty zaliczenia praktyki.
12.Uczeń może być niesklasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu:
1) nieobecności na praktyce zawodowej;
2) niedopełnienia warunków zaliczenia praktyki zawodowej.
13.Brak pozytywnej oceny z praktyki jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.
14.W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z praktyki zawodowej uczeń, po wcześniejszym złożeniu podania do Dyrektora szkoły i uzyskaniu zgody, może odbyć praktykę zawodową w innym ustalonym z kierownikiem szkolenia praktycznego terminie i ponownie przystąpić do zaliczenia praktyki przed komisją.
§ 64.
Poziomy wymagań na poszczególne oceny i warunki odwoływania się ucznia od uzyskanych ocen śródrocznych i rocznych oraz zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych określa Dział X niniejszego Statutu.
Rozdział 5
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
§ 65.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Współpraca szkoły z poradnią polega na:
1) współdziałaniu w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych młodzieży, w tym dotyczących uczniów wymagających objęcia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki, zgodnie z opinią publicznej poradni;
3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;
4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
6) opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce.
Rozdział 6
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki
§ 66.
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole, za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określają „Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”, stanowiące odrębny dokument.
Rozdział 7
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
§ 67.
Szkolny system wychowania.
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców opracowuje i zatwierdza programy wychowawczo-profilaktyczne dla poszczególnych typów szkół.
2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły obejmują wszechstronny rozwój ucznia w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, duchowej, społecznej i fizycznej.
3. Szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne realizuje się dzięki: powszechnej znajomości założeń tych programów, zaangażowaniu i współpracy wszystkich podmiotów szkolnej społeczności, respektowaniu ich praw oraz uwzględnianiu kompetencji organów szkoły, współdziałaniu ze środowiskiem zewnętrznym szkoły oraz współodpowiedzialności za efekty realizacji programu.
4. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny danego typu szkoły wychowawcy klas opracowują plany zajęć z wychowawcą na dany rok szkolny.
Rozdział 8
Wolontariat w szkole
§ 68.
1. Dyrektor stwarza warunki do realizacji działań w zakresie wolontariatu w szkole.
2. Samorząd Uczniowski wyłania ze swojego składu sekcję wolontariatu.
3. Sekcja wolontariatu może koordynować zadania z zakresu wolontariatu, m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
4. Sposoby realizacji wolontariatu w szkole:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań pozaszkolnych o charakterze wolontarystycznym, komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, promowanie ich;
6) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
7) promowanie idei wolontariatu;
8) angażowanie do pomocy w doraźnych i cyklicznych akcjach oraz imprezach o charakterze charytatywnym.
§ 69.
1. Opiekę nad sekcją wolontariatu sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego, do którego kompetencji należy przyjmowanie wniosków i propozycji dotyczących ogółu działań wolontariackich.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców.
3. Wybory do sekcji wolontariatu przeprowadza się zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
§ 70.
1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.
Rozdział 9
Współpraca z rodzicami
§ 71.
Współpraca z rodzicami.
1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Aktywizowanie rodziców i współpraca w wypełnianiu zadań szkoły realizowane są poprzez:
1) informowanie na bieżąco rodziców o podjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole na zebraniach ogólnych przez Dyrektora i w oddziałach przez wychowawców oraz poprzez stronę www, platformę dziennika elektronicznego i inne materiały informacyjne;
2) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności w nauce i wychowaniu dziecka;
3) współudział w tworzeniu i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych poszczególnych typów szkół;
4) organizowanie co najmniej trzech ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami w ciągu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb dodatkowych przez wychowawców;
5) zapoznawanie ogółu rodziców z obowiązującymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, programami wychowawczo-profilaktycznymi poszczególnych typów szkół;
6) rozstrzyganie bieżących problemów wychowawczych w kontaktach nauczyciela z rodzicami w formie:
a) korespondencji,
b) rozmowy telefonicznej,
c) wizyty domowej,
d) bieżących spotkań w szkole,
e) kontaktów na platformie dziennika elektronicznego.
7) zachęcanie rodziców do działań w formie wolontariatu;
8) inspirowanie rodziców do działania i wspieranie ich inicjatyw;
Rozdział 10
Działalność innowacyjna
§ 72.
1. W szkole w oparciu o obowiązujące przepisy mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole, w oddziale lub grupie.
3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej.
4. Współpraca, o której mowa w ust. 3, organizowana jest na podstawie umów i porozumień podpisywanych przez Dyrektora szkoły i osobę odpowiedzialną za współpracę z ramienia stowarzyszenia, innej organizacji lub instytucji.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:28:12 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:03:12.
Dział VI 

System doradztwa zawodowego
Rozdział 1
Założenia programowe
§ 73.
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
3. System, o którym mowa w ust.1, określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji i metody pracy.
4. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
5. Cele szczegółowe:
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
4) wdrażanie uczniów do samopoznania;
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;
11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
13) poznawanie różnych zawodów;
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
8) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół na kolejnym poziomie edukacyjnym,
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

Rozdział 2
Sposoby realizacji działań doradczych
§ 74.
1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
1) zajęć grupowych i indywidualnych;
2) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych na godzinach wychowawczych;
3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;
4) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących;
5) konkursów;
6) informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania dalszej kariery zawodowej;
7) porad i konsultacji indywidualnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8) giełdy szkół;
9) obserwacji zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
10) korzystania z technologii informacyjnej;
11) utworzenia i aktualizacji zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły;
12) wywiadów i spotkań z absolwentami;
13) innych działań wynikających z bieżących potrzeb.
2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
1) poznawanie siebie, zawodów;
2) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
3) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
4) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
5) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
Rozdział 3
Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole
§ 75.
1.Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez:
1) wychowawców;
2) nauczycieli wszystkich przedmiotów;
3) pedagoga szkolnego i innych specjalistów;
4) nauczyciela bibliotekarza;
5) szkolnego doradcę zawodowego;
6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy,);
7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
2. Zadania szkolnego doradcy zawodowego zawiera rozdział 3 Działu VIII.
3. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowego są uczniowie oraz ich rodzice.
Rozdział 4
Przewidywane rezultaty
§ 76.
1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.
Nauczyciele:
1) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
2) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
3) znają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
4) realizują treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
2. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.
Uczniowie:
1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu;
2) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej;
3) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony;
4) potrafią samodzielnie planować ścieżkę kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe;
3. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.
Rodzice:
1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
2) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
3) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
4) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
5) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:29:03 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:02:52.
Dział VII 

Organizacja szkoły
Rozdział 1
Baza szkoły
§ 77.
1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
1) 16 sal lekcyjnych;
2) 2 pracownie komputerowe;
3) pracownie specjalistyczne:
a) chemiczną,
b) gastronomiczną nr 1,
c) gastronomiczną nr 2,
d) gastronomiczną nr 3,
e) obsługi konsumenta;
4) warsztaty szkolne, w tym:
a) hala wielofunkcyjna,
b) spawalnia,
c) pracownia obróbki ręcznej metali,
d) pracownia obróbki mechanicznej metali;
5) bibliotekę z czytelnią;
6) Szkolny Ośrodek Kariery;
7) salę gimnastyczną z zapleczem;
8) boisko wielofunkcyjne;
9) szatnię;
10) internat;
11) kuchnię z zapleczem i stołówką;
12) gabinet profilaktyki zdrowotnej;
13) pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
14) schronisko młodzieżowe.
2. Warsztaty i pracownie szkolne zapewniają realizację zajęć praktycznych w następujących działach:
1) obróbka ręczna metali ;
2) obróbka mechaniczna metali;
3) wykonywanie połączeń nierozłącznych;
4) diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
5) użytkowanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
6) obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
7) pomiary warsztatowe;
8) pracownia gastronomiczna;
9) obsługa konsumenta;
10) przetwórstwo spożywcze.

Rozdział 2
Rekrutacja
§ 78.
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Zasady postępowania rekrutacyjnego określane są przez rozporządzenie MEiN, zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na dany rok szkolny ustalone przez Dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
5. Komisja rekrutacyjna umieszcza na liście przyjętych kandydatów do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
7. Listy, o których mowa w ust. 4 i 6, podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
10.Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
13. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
14. Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Zasadach rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
Rozdział 3
Praktyki studenckie
§ 79.
Praktyki studenckie
1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa uczelnia kierująca na praktykę.
Rozdział 4
Biblioteka szkolna
§ 80.
1. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku działa biblioteka szkolna z czytelnią.
2. Biblioteka:
1) jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i doskonaleniu warsztatu nauczycieli;
2) udostępnia swe zbiory uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom (w czytelni biblioteki szkolnej);
3) działa w oparciu o zapisy statutowe i coroczny Plan Pracy Biblioteki Szkolnej oraz regulamin biblioteki i regulamin czytelni (będące odrębnymi dokumentami);
4) jest czynna w godzinach, które umożliwiają uczniom korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni, wypożyczanie ich na zewnątrz oraz posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
3.Zadaniem biblioteki w szkole jest :
1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
9) kształtowanie kultury czytelniczej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych czytelników;
10) organizacja i współpraca z innymi podmiotami przy organizacji okolicznościowych wystaw i ekspozycji;
11) organizowanie i współdziałanie w realizacji różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
13) realizowanie działań w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej (skontrum) zgodnie z ustawą prawo oświatowe;
4. Zadania nauczyciela bibliotekarza zawarte są w rozdziale 4 Działu VIII.
5. Zbiory biblioteki obejmują:
1) programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;
2) podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez nauczycieli);
4) czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami;
5) lektury podstawowe i uzupełniające;
6) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej;
7) zbiory multimedialne;
8) czasopisma.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi oraz zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego;
3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
4) zatwierdza przydział czynności nauczyciela bibliotekarza;
5) podejmuje decyzję o zakupie do biblioteki podręczników i czasopism metodycznych uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli;
6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w zakresie edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki; odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
7. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział 5
Internat
§ 81.
Internat
1. Szkoła posiada internat dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, a w szczególności wspiera prawidłowy rozwój uczniów.
3. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie ZSEiT, a w przypadku wolnych miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych Szkół.
4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc w internacie, obowiązują Kryteria postępowania rekrutacyjnego do Internatu ZSEiT.
5. W internacie tworzy się grupy wychowawcze.
6. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej określa Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
7. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad uczniami oraz ich bezpieczeństwo.
8. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
10.Szczegółową organizację pracy internatu precyzują odrębne dokumenty:
1) Regulamin Internatu
2) coroczny Plan Pracy Internatu.
Rozdział 6
Zespoły nauczycielskie
§ 82.
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
2) koordynowania działań w szkole;
3) zwiększenia skuteczności działania;
4) doskonalenia umiejętności indywidualnych;
5) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
6) doskonalenia współpracy zespołowej;
7) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
8) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
9) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i udzielania pomocy tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
7. Przewodniczącego zespołu nauczycieli powołuje Dyrektor lub członkowie zespołu spośród swojego grona.
8. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu, do którego został włączony.
9. Obecność członków zespołu na jego zebraniach jest obowiązkowa.
10.Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
§ 83.
Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.
1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
1) Zespół Wychowawczy;
2) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących;
3) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych;
2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:
1) Zespołu Wychowawczego – wychowawcy poszczególnych klas oraz wicedyrektor, pedagog szkolny, kierownik internatu i inni nauczyciele;
2) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących: wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących;
3) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych: wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych.
3. Zadania zespołów.
1) Zadania Zespołu Wychowawczego:
a) opracowywanie programów wychowawczo-profilaktycznych poszczególnych typów szkół na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
b) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych;
c) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
d) gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;
e) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
f) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”;
g) koordynacja działań profilaktycznych;
h) ocena sytuacji wychowawczej w szkole; przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
i) opiniowanie wniosków nauczycieli o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
j) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.
2) Zadania Zespołów przedmiotowych:
a) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;
b) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
c) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych;
d) ustalenie sposobów dostosowania form i metod pracy do potrzeb poszczególnych oddziałów;
e) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
f) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
g) wymiana doświadczeń pedagogicznych;
h) wewnętrzne doskonalenie;
i) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
j) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
k) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
l) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
m) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych;
n) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.
§ 84.
W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:29:27 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:02:32.
Dział VIII 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
§ 85.
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3. Nauczyciel dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Nauczyciel jest zobowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły.
5. Do obowiązków nauczycieli należą w szczególności:
1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:
a) właściwe i systematyczne przygotowywanie się, zarówno pod względem metodycznym, jak i merytorycznym, do wszystkich zajęć szkolnych,
b) ekonomiczne wykorzystanie czasu lekcyjnego,
c) właściwe kierowanie przebiegiem procesu lekcyjnego,
d) właściwe korzystanie ze środków dydaktycznych i stałą troskę o ich pozyskiwanie,
e) prowadzenie nauczania zróżnicowanego,
f) stosowanie właściwych form kontroli wyników nauczania,
g) wyrabianie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej organizacji pracy,
h) dbałość o właściwą strukturę lekcji,
i) wprowadzanie do procesu nauczania innowacji pedagogicznych,
j) kształtowanie postaw twórczych uczniów,
k) prezentowanie postawy sprzyjającej pogłębianiu zaufania ucznia do nauczyciela,
l) wykorzystywanie systemu nagród i kar jako motywacji do działania i uczenia się uczniów;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez:
a) wzbogacanie bazy szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne,
b) udział uczniów w konkursach międzyklasowych i międzyszkolnych,
c) udział uczniów w pracach kół przedmiotowych i zainteresowań,
d) wprowadzanie nowych rozwiązań lekcyjnych,
e) organizowanie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez:
a) wykrywanie i korygowanie tych właściwości psychicznych, które stanowią przyczynę opóźnień w nauce,
b) rozpatrywanie osobowości ucznia jako całości i opracowywanie metod postępowania z danym uczniem (różnicowanie przyczyn niepowodzeń),
c) usuwanie przyczyn niepowodzeń tkwiących w samym uczniu,
d) prowadzenie indywidualizacji nauczania,
e) organizowanie pomocy w nauce,
f) właściwą organizację pracy lekcyjnej,
g) objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
e) posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych czynności, w tym ćwiczeń fizycznych;
5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów poprzez:
a) opracowanie jednolitych i czytelnych kryteriów oceny,
b) zapoznanie rodziców i uczniów z wyżej wymienionymi kryteriami,
c) jawne i sprawiedliwe ocenianie uczniów,
d) ustne uzasadnianie wysokości oceny,
e) wysłuchanie uwag uczniów i rodziców na temat wystawionej oceny,
f) podmiotowe traktowanie ucznia;
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
a) uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych,
b) udział w pracach zespołów wychowawczych,
c) udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
d) samokształcenie i samodoskonalenie,
e) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
f) tworzenie własnego warsztatu pracy;
7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
b) porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu po zakończonych zajęciach,
8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez:
a) skrupulatne przestrzeganie i stosowanie przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i ppoż., a także odbywanie wymaganych szkoleń z tego zakresu,
b) przyjmowanie odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów oraz w czasie przerw podczas pełnienia dyżuru,
c) kontrolowanie obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń, pomocy dydaktycznych, środków chemicznych,
d) zapoznawanie uczniów z regulaminami pracowni oraz przepisami bhp i kontrolowanie ich przestrzegania,
e) udzielanie osobom potrzebującym pierwszej pomocy,
f) natychmiastowe reagowanie na wszystkie przejawy brutalności,
g) stosowanie Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
6. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;
4) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach których jest obowiązany do dostępności w szkole w w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Nauczycielowi, który jest zatrudniony w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo – wymiar dostępności ustala Dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb. Wymiar ten nie może być jednak wyższy od wymiaru określonego dla nauczycieli zatrudnionych w wyższym wymiarze. Dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez niego w ramach stosunku pracy nie mogą przekroczyć maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy obowiązującego tego nauczyciela.

7. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez nich.
8. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia program nauczania.
9. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatne wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfikacji danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala Dyrektor szkoły.
Rozdział 2
Zadania wychowawców klas i nauczycieli specjalistów
§ 86.
Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
5) organizacja i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy;
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) poznanie uczniów, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski;
5) opracowanie i realizację planu zajęć z wychowawcą na rok szkolny;
6) monitorowanie wyników nauczania i frekwencji uczniów;
7) pomoc w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
8) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
9) koordynowanie działań podjętych wobec wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
10) koordynowanie pracy zespołu d.s. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami;
11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
12) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości, do wykazania się zdolnościami poznawczymi, organizacyjnymi i opiekuńczymi;
13) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych, m. in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów szkoleniowych;
14) realizację w cyklu nauczania celów i zadań programu wychowawczo – profilaktycznego;
15) współpracę z rodzicami, o której mowa w § 71 Statutu;
16) współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów;
17) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania zgodnie z WZO zawartym w Dziale X niniejszego Statutu, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących oddziału, którego jest opiekunem.
5. Funkcję wychowawcy klasy powierza Dyrektor szkoły na cykl edukacyjny.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek lub na pisemny wniosek 2/3 uczniów i rodziców danego oddziału.


§ 87.

1. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.
2. Zadania pedagoga specjalnego:
1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
3) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
Rozdział 3
Zadania szkolnego doradcy zawodowego
§ 88.
1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;
3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
a) rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach rynku pracy,
c) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły w zakresie systemu doradztwa zawodowego;
7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami;
8) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programach wychowawczo – profilaktycznych szkoły;
9) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
10) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
11) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoriami oświaty, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, powiatowymi urzędami pracy, zakładami pracy, przedsiębiorcami itp.;
12) prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w Szkolnym Ośrodku Kariery – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
13) Stworzenie i aktualizacja zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie bieżących informacji związanych z doradztwem zawodowym);
14) coroczne opracowywanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
Rozdział 4
Zadania nauczyciela bibliotekarza
§ 89.
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki na miejscu w wypożyczalni i w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych i poza bibliotekę.
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
c) zapoznawanie czytelników z bibliotecznymi, komputerowymi systemami wyszukiwania informacji,
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
e) prowadzenie różnych działań w zakresie edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nimi indywidualny instruktaż,
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, wychowawcami internatu, opiekunami organizacji szkolnych i kół zainteresowań oraz z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
g) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowywanie analiz czytelnictwa,
h) gromadzenie i udostępnianie rodzicom statutu szkoły, programów wychowawczo-profilaktycznych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, przedmiotowych zasad oceniania, regulaminów, literatury i materiałów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki oraz współpraca z rodzicami w zaspokajaniu zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
i) współpraca z lokalnymi bibliotekami w zakresie wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo oraz upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów poprzez inspirowanie młodzieży do aktywnego udziału w imprezach czytelniczych,
j) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki i czytelni;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) przedkładanie Dyrektorowi szkoły zapotrzebowania finansowego na realizację zadań biblioteki,
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
d) prowadzenie ewidencji zbiorów,
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
h) planowanie pracy: opracowywanie rocznego planu pracy biblioteki z uwzględnieniem planowanych działań w zakresie edukacji czytelniczej i upowszechniania czytelnictwa,
i) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole w danym roku szkolnym oraz na koniec roku kalendarzowego stanu finansowo-księgowego biblioteki,
j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
2. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
3. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
Rozdział 5
Pracownicy niepedagogiczni: stanowiska pomocnicze i obsługi w szkole
§ 90.
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor szkoły.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:29:39 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:02:12.
Dział IX 

Uczniowie szkoły
Rozdział 1
Prawa i obowiązki uczniów
§ 91.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) do dostosowania form i metod pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
4) do swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez:
a) udział we wszystkich organizacjach i kołach zainteresowań działających na terenie szkoły,
b) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
6) do korzystania z bazy szkoły w obecności odpowiedzialnych nauczycieli lub innych upoważnionych osób;
7) do wpływu nażycie szkoły poprzez:
a) działalność samorządną,
b) zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,
c) opiniowanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
8) do korzystania z wszelkich form pomocy:
a) psychologiczno-pedagogicznej,
b) stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) pomocy nauczyciela w przezwyciężeniu trudności związanych z opanowaniem materiału programowego,
d) pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu;
9) do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
10) do systematycznej, jawnej i umotywowanej oceny wiedzy i umiejętności;
11) do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego (szczegółowe zasady ubiegania się o wymienione egzaminy zawarte są w Dziale X Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania);
12) do zwolnienia z obowiązku pisania sprawdzianów oraz z odpowiedzi ustnych w ciągu 3 dni, jeżeli uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (5 dni i więcej);
13) poszanowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka;
14) do wglądu, w sekretariacie szkoły, na swój wniosek do dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i innej dokumentacji dotyczącej oceniania oraz wniesienia zastrzeżeń;
15) do wglądu, u nauczyciela prowadzącego, do sprawdzonych, ocenionych i przechowywanych prac pisemnych ucznia;
16) do ustnego uzasadnienia przez nauczyciela prowadzącego każdej ustalonej uczniowi oceny.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on lub jego rodzice złożyć skargę do wychowawcy.
3. W przypadku braku porozumienia między stronami uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od stwierdzenia naruszenia praw ucznia.
§ 92.
1. Uczeń jest zobowiązany do:
1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu lekcji i przybywania na nie punktualnie;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, nabywania wiedzy i umiejętności;
3) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
4) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor, tradycje i wizerunek szkoły;
5) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;
6) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych;
7) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w sposób ustalony przez wychowawcę i rodziców, i/lub pełnoletnich uczniów w nieprzekraczalnym terminie tygodnia od ustania powodu nieobecności; uczeń pełnoletni składa pisemne oświadczenie o przyczynach swojej nieobecności na zajęciach. Oświadczenie ucznia uznaje/nie uznaje wychowawca, analizując okoliczności podane jako powód nieobecności. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji rodzinnej i zdrowotnej ucznia. Generalnie usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych występuje w przypadku choroby, konieczności stawiennictwa, w sytuacjach nagłych oraz z ważnych przyczyn losowych;
8) przestrzegania dyscypliny i noszenia schludnego stroju;
9) podporządkowania się zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
10) poszanowania mienia szkoły, wyposażenia sal, pracowni i innych pomieszczeń oraz dbania o porządek na terenie i w obrębie szkoły (uczeń/jego rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody);
11) przestrzegania zasad bhp, ppoż., regulaminów pracowni, instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu szkolnego;
12) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
13) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywania szacunku uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym osobom,
b) reagowania na przejawy wandalizmu, brutalności i wulgarności,
c) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
d) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i życiu powierzającego,
e) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
2. Uczniowi nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
6) bez zgody nauczyciela korzystać podczas zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
7) wprowadzać obcych osób do szkoły.

Rozdział 2
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
§ 93.
1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie sprzętu wymienionego w ust.1.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.
4. Obowiązkiem ucznia jest wyłączenie lub wyciszenie i schowanie na czas zajęć telefonu komórkowego i każdego innego urządzenia telekomunikacyjnego (nakaz obowiązuje także w bibliotece i czytelni).
5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu w trakcie zajęć.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. W przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych na zajęciach:
1) nauczyciel upomina ustnie ucznia;
2) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym;
3) w przypadku powtórnego niedostosowania się do zasad nauczyciel zatrzymuje urządzenie na czas zajęć;
4) w przypadku powtarzania się łamania zasad nauczyciel ma prawo odebrać urządzenie i przekazać je wychowawcy (lub wicedyrektorowi), który ustala z rodzicami sposób odbioru urządzenia; przy odbiorze uczeń może wyłączyć telefon/wyjąć kartę SIM;
5) w razie niemożności skontaktowania się z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie; informacja o depozycie i sposobie odbioru urządzenia przekazywana jest poprzez dziennik elektroniczny.
Rozdział 3
Nagrody i kary. Zasady skreślenia z listy uczniów.
§ 94.
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska;
5) 100 % frekwencję.
2. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna.
3. Uczeń może być nagrodzony:
1) pisemną pochwałą w dzienniku elektronicznym;
2) pochwałą nauczyciela wobec klasy za wyniki w nauce lub zachowanie;
3) pochwałą wychowawcy klasy za zachowanie godne wyróżnienia i naśladowania;
4) pochwałą Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej za wzorową postawę, za osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach, za działalność społeczną i wolontariacką, itp.;
5) przyznaniem nagród za uzyskane wyniki w nauce i z zachowania;
6) listem gratulacyjnym dla rodziców, wystosowanym przez Dyrektora szkoły;
7) uczestnictwem w imprezie finansowanej przez Radę Rodziców (w miarę posiadanych środków), np. wyjście do kina, teatru, impreza sportowa, biwak lub wycieczka.
4. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora szkoły.

§ 95.
1. Uczeń może zostać ukarany:
1) pisemną uwagą w dzienniku elektronicznym;
2) upomnieniem wychowawcy wobec klasy;
3) naganą wychowawcy klasy;
4) upomnieniem Dyrektora szkoły;
5) pracą społeczną;
6) naganą Dyrektora szkoły;
7) przeniesieniem do innej klasy;
8) przeniesieniem do innej szkoły;
9) skreśleniem z listy uczniów.
2. Z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze można podpisać kontrakt zobowiązujący go do przestrzegania obowiązków szkolnych. Stronami podpisującymi dokument są: uczeń – pedagog szkolny lub uczeń – wychowawca. Kontrakt może być spisany w obecności wychowawcy lub rodzica.
3. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie w formie:
1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;
2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;
3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.
§ 96.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:
1) wykroczenie zagrażające bezpieczeństwu innych (np. bijatyki, zastraszenia uczniów i pracowników szkoły);
2) wejście w kolizję z prawem;
3) fałszowanie dokumentów szkolnych;
4) celowa dewastacja mienia szkolnego;
5) kradzież oraz wymuszanie pieniędzy i rzeczy;
6) lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego i notoryczne opuszczanie zajęć i lekcji bez usprawiedliwienia przy wykorzystaniu przez wychowawcę i pedagoga środków i kar przewidzianych niniejszym Statutem;
7) rozporządzanie środkami zmieniającymi świadomość na terenie szkoły i poza nią;
8) niepodejmowanie leczenia w przypadkach zażywania środków zmieniających świadomość.
9) niedotrzymanie warunków kontraktu, o którym mowa w § 95 ust. 2.
10) brak zmiany postawy ucznia po otrzymaniu nagany Dyrektora szkoły;
11) naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym pracowników szkolnych;
12) podejmowanie działań szkodzących wizerunkowi szkoły.
2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Ukarany uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się na piśmie w ciągu 14 dni od decyzji Dyrektora szkoły do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:29:52 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:01:51.
Dział X 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 97.
Cele oceniania wewnątrzszkolnego.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywające się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 98.
Tryb oceniania.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MEiN;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zgodnej z rozporządzeniem MEiN;
6) ustalanie przez nauczycieli warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie szkoły.
6. Rodzic (prawny opiekun) może zapoznać się w domu ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi przechowywanymi w szkole poprzez otrzymanie ich kopii lub oryginałów do zwrotu.
7. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości) jest udostępniana tylko do wglądu w sekretariacie szkoły na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego).
8. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
§ 99.
Ogólne zasady klasyfikowania uczniów.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1) klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 5 lutego danego roku.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1) roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się co najmniej na trzy dni robocze przed zakończeniem roku szkolnego.
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. Na 30 dni przed klasyfikacją śródroczną (roczną) nauczyciele i wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych) i ocenie zachowania, w tym o przewidywanym stopniu niedostatecznym.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w terminie do dnia poprzedzającego roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej do godziny 15.00.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki ustalają nauczyciele prowadzący powyższe zajęcia. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z religii lub etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
3) dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
10.Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali stosowanej do wystawiania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, przy czym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz skrótów „np”(nieprzygotowany) i „bz” (brak zadania).
11.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
12.Wyniki z próbnego egzaminu maturalnego i zawodowego oraz z testów diagnozujących uczniów klas I mogą być wpisane jako oceny cząstkowe z danego przedmiotu, stanowiąc jedynie informację dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) o stanie jego wiedzy i umiejętności. Nie mogą być brane pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
13.Do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz religii albo etyki (jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z nich) lub ocenę z religii i ocenę z etyki, (jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki).
14.Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
15.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
16.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
17.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
18.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
19.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
20.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
21.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
22.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
23.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
24.W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
1) w przypadku gdy Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 24, te zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;
2) zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 24 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.
25.W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, te zadania i kompetencje wykonuje Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
1) w przypadku gdy Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 25, te zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;
2) zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 25 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.
26.Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły.
1) w przypadku gdy Dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 26, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;
2) zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 26 pkt 1), wykonuje odpowiednio zarząd powiatu elbląskiego.
27. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 26 podpisuje odpowiednio Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
§ 100.
Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiada wiedzę i umiejętności zgodnie z przyjętym programem nauczania danego przedmiotu w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktyczny z programu nauczania danej klasy;
3) proponuje rozwiązania nietypowe, bezbłędnie rozwiązuje zagadnienia oraz polecenia i/lub osiąga sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. kwalifikując się do zawodów szczebla regionalnego, krajowego lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował w stopniu wysokim zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował w znacznej części wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie;
2) poprawnie stosuje nabyte wiadomości;
3) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
2) wykonuje bądź rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki z danego przedmiotu;
2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) nawet przy pomocy nauczyciela zadań o elementarnym stopniu trudności;
3) nie wykazał chęci opanowania w/w wiadomości i umiejętności i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełniania braków.
§ 101.
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Prace pisemne:
1) Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z większej partii materiału (uzależnionej od specyfiki przedmiotu, ilości i obszerności działu), która odbywa się w trakcie co najmniej jednej jednostki lekcyjnej:
a) jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywana w dzienniku elektronicznym,
b) w tygodniu mogą się odbyć 2 prace klasowe w danym oddziale (dotyczy przedmiotów obowiązkowych),
c) uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału przewidzianego na pracę klasową oraz o formie, w jakiej praca klasowa zostanie przeprowadzona np.: test wyboru, test uzupełnień, wypowiedź pisemna na zadany temat lub inna forma zaproponowana przez nauczyciela,
d) w miarę możliwości poprzedzona jest lekcją powtórzeniową,
e) poprawione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia, a w przypadku dłuższych przerw w zajęciach dydaktycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji losowych w terminie późniejszym; w przypadku prac literackich długoterminowych lub badawczych termin ich oddania zostaje wydłużony i ustalony z uczniami,
f) prace klasowe po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela i są przechowywane do końca roku szkolnego oraz pozostają do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
g) uzyskana z pracy klasowej ocena może być poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,
h) jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności ma prawo napisać ją w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,
i) w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wyznaczenia uczniowi innego terminu jej napisania,
j) niesamodzielna praca ucznia podczas pisania pracy klasowej powoduje odebranie pracy i ocenienie jej jako niedostatecznej z adnotacją o przyczynie wystawienia negatywnej oceny;
2) Sprawdzian jest formą weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia z części działu w zależności od specyfiki przedmiotu w czasie 20-30 min jednostki lekcyjnej:
a) jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywany w dzienniku elektronicznym,
b) w tygodniu mogą się odbyć 3 sprawdziany w danym oddziale (dotyczy przedmiotów obowiązkowych),
c) uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału przewidzianego na sprawdzian oraz o formie, w jakiej sprawdzian zostanie przeprowadzony np.: test wyboru, test uzupełnień, wypowiedź pisemna na zadany temat lub inna forma zaproponowana przez nauczyciela,
d) poprawione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia, a w przypadku dłuższych przerw w zajęciach dydaktycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji losowych w terminie późniejszym,
e) sprawdziany po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela i są przechowywane do końca terminu odwoławczego oraz pozostają do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
f) uzyskana ze sprawdzianu ocena może być poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,
g) jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności ma prawo napisać go w terminie późniejszym ustalonym z nauczycielem w ciągu całego śródrocza,
h) w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, nauczyciel ma prawo wyznaczenia uczniowi innego terminu napisania tej pracy pisemnej,
i) niesamodzielna praca ucznia podczas pisania sprawdzianu powoduje odebranie pracy i ocenienie jej jako niedostatecznej z adnotacją o przyczynie;
3) Kartkówka jest formą sprawdzenia bieżącej wiedzy i systematyczności uczniów:
a) nie musi być zapowiadana,
b) może obejmować materiał z co najwyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,
c) ilość i zakres pytań muszą być tak dobrane, by czas przewidywany na pisemną odpowiedź nie przekraczał 15 minut,
d) ocena z kartkówki może podlegać poprawie, jeżeli uczeń wyraża chęć poprawy, również w formie ustnej, w terminie ustalonym z nauczycielem.
2. Odpowiedzi ustne:
1) pytania nauczyciela mogą obejmować materiał z ostatnich 3 tematów lekcyjnych (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych);
2) w ocenie za odpowiedź ustną nauczyciel uwzględnia zgodność wypowiedzi z tematem zadanego pytania, wiedzę merytoryczną, terminologię używaną na danym przedmiocie;
3) aktywność na lekcji może być podstawą do wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej;
4) dopuszczalną ilość nieprzygotowań ucznia do lekcji (co najmniej jedno w sródroczu) ustala każdy nauczyciel indywidualnie, informuje o tym uczniów i określa konsekwencje przekroczenia ustalonej liczby; nauczyciel uzależnia tę ilość od tygodniowej liczby godzin w danym oddziale klasowym;
5) ocena z odpowiedzi ustnej może podlegać poprawie, gdy uczeń wyraża chęć poprawy, również w innej formie (jeżeli specyfika przedmiotu daje taką możliwość), w terminie ustalonym z nauczycielem.
3. Zadania domowe:
1) ocenie podlega wartość merytoryczna i staranność wykonanej pracy;
2) brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji;
3) ocena z zadania domowego może podlegać poprawie, jeżeli uczeń wyraża chęć poprawy, również w innej formie, w terminie ustalonym z nauczycielem.
4. Inne sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:
1) samodzielna praca ucznia na lekcji, praca w grupie, aktywność;
2) nietypowe formy pracy takie jak: zadania konkursowe, projekty, opracowania problemu, referat, prezentacje multimedialne itp.;
3) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, festiwalach, turniejach, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych;
4) charakterystyczne dla specyfiki danych zajęć edukacyjnych;
5) charakterystyczne dla specyfiki zajęć zdalnych.
5. Praktyczna nauka zawodu oceniana jest według następujących kryteriów oceniania i zasad zaliczania praktyki zawodowej:
1) propozycję oceny praktyk zawodowych, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w zaświadczeniu o odbyciu praktyki oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej;
2) wpływ na ocenę z praktyki zawodowej wystawianej przez pracodawcę ma:
a) stopień zainteresowania ucznia wykonywanymi zadaniami,
b) dokładność wykonania powierzonych zadań,
c) sumienność, rzeczowość i estetyka prowadzenia dziennika praktyk;
3) w celu zaliczenia praktyki zawodowej praktykant zobowiązany jest stawić się przed powołaną komisją ds. zaliczenia praktyki zawodowej z dzienniczkiem praktyk oraz zaświadczeniem z przebiegu praktyki z zakładu pracy I książeczką zdrowia (SANEPID) w terminie ustalonym przez kierownika szkolenia praktycznego;
4) na ocenę końcową składają się :
a) ocena zakładowego opiekuna praktyki zawodowej,
b) ocena potwierdzającej nabyte podczas praktyki umiejętności,
c) ocena z prowadzenia dzienniczka praktyk: estetyka wykonania, kompletność, merytoryczność;
5) ocena z praktyki zawodowej ustalana jest przez komisję ds. zaliczenia praktyki zawodowej wyznaczoną przez Kierownika szkolenia praktycznego. W skład komisji wchodzą nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w danym typie szkoły. Komisja sporządza protokół z ustalenia oceny końcowej z zaliczenia praktyki;
6) ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi;
7) ocena z praktyki zawodowej jest średnią ważoną obliczoną przy uwzględnieniu następujących współczynników - wag:
a) 2 – przeliczenie oceny wystawionej przez opiekuna w zakładzie pracy,
b) 2 – przeliczenie oceny za prowadzenie dzienniczka praktyk zawodowych,
c) 3 – przeliczenie oceny potwierdzającej nabyte umiejętności i wiadomości;
8) ocena jest zaokrąglana wg zasad:
a) celujący ≥ 5,25,
b) bardzo dobry 5,24 – 4,50,
c) dobry 4,49 – 3,60,
d) dostateczny 3,59 – 2,60.
6. Każde pisemne sprawdzenie wiadomości z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oceniane jest według następującej skali:
celujący – 100% – 96% punktów
bardzo dobry – 95% – 90% punktów
dobry – 89% – 78% punktów
dostateczny – 77% – 64% punktów
dopuszczający – 63% – 50% punktów
niedostateczny – 49% – 0% punktów.
1) przy ocenianiu zadań, ćwiczeń indywidualnych i grupowych praktycznych bierze się pod uwagę:
a) kulturę osobistą i wygląd zewnętrzny,
b) zaangażowanie ucznia w realizację zadań,
c) organizację stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
d) organizacja czasu pracy,
e) używanie stroju roboczego,
f) samodzielność w planowaniu pracy i rozwiązywaniu problemów,
g) dobór surowców, metod i sprzętu do prawidłowego wykonania ćwiczenia oraz posługiwanie się nimi,
h) odpowiedzialność za mienie powierzone na czas wykonywanych zadań,
i) umiejętność współpracy w zespole,
j) dokładności i rzetelności w pracy,
k) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
7. Każde pisemne sprawdzenie wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących oceniane jest według następującej skali:
celujący 100% – 95% punktów
bardzo dobry 94% – 86% punktów
dobry 85% – 70% punktów
dostateczny 69% – 50% punktów
dopuszczający 49% – 35% punktów
niedostateczny 34% – 0% punktów.
8. W zależności od specyfiki przedmiotu i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności dopuszcza się stosowanie w odniesieniu do powyższych skal procentowych tolerancję 5%.
9. Na ocenę z prac pisemnych (oprócz języka polskiego i innych języków nauczanych w szkole) nie mogą mieć wpływu błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i charakter pisma. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwrócenie uczniom uwagi na tego rodzaju błędy i szczególna dbałość o poprawność mowy ojczystej.
10. Ustala się następujące, jednakowe dla wszystkich przedmiotów zakresy wag ocen z poszczególnych kategorii:
praca klasowa 5 - 7
sprawdzian 2 - 4
kartkówka 1 - 3
odpowiedzi ustne 1 - 3
zadania domowe 1 - 3
inne formy 1 - 6
11.W dzienniku elektronicznym ocenę poprawioną (tylko najwyższą z poprawianych) i ocenę poprawianą ujmuje się w nawias i traktuje jako jedną ocenę przy klasyfikacji.
12. Ustala się następujące, jednakowe dla wszystkich przedmiotów progi średniej ważonej na poszczególne oceny:
ocena dopuszczająca od średniej 1,75 do średniej 2,59
ocena dostateczna od średniej 2,60 do średniej 3,59
ocena dobra od średniej 3,60 do średniej 4,49
ocena bardzo dobra od średniej 4,50 do średniej 5,24
ocena celująca od średniej 5,25
13. Średnia ważona jest podstawą do wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) uczniowi, który uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności wskazanych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. W innych sytuacjach o ocenie śródrocznej (rocznej) decyduje nauczyciel przedmiotu zgodnie z ust.14. Podstawą wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona roczna z zastrzeżeniem, że przy wystawianiu oceny dopuszczającej uczeń musi uzyskać średnią ważoną minimum 1,75 zarówno za II śródrocze, jak i za rok.
14. W przypadku uczniów z IPET-em oraz w szczególnych sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie ostateczna decyzja o ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nie musi być zgodna z poszczególnymi progami średnich ważonych. O ocenie decyduje wówczas nauczyciel przedmiotu, uwzględniając sytuację indywidualną i możliwości edukacyjne ucznia.

15. Częstotliwość oceniania:
1) Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania postępów ucznia i bieżącego odnotowywania ich w dzienniku elektronicznym;
2) Dopuszczalne jest przeprowadzenie dwóch prac klasowych i trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia w danym zespole klasowym. W ciągu jednego dnia mogą się odbyć co najwyżej jedna praca klasowa i jeden sprawdzian (dotyczy przedmiotów obowiązkowych);
3) W klasyfikacji śródrocznej (rocznej) ocena z zajęć edukacyjnych powinna być wystawiona z co najmniej trzech ocen bieżących.
§ 102.
Sposoby powiadamiania o osiągnięciach uczniów.
1. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów:
1) Kontakty bezpośrednie:
a) wychowawca klasy, co najmniej trzy razy w roku szkolnym, a w miarę potrzeb częściej, organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) poświęcone informacji o postępach w nauce i wychowaniu,
b) wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów mogą spotykać się w szkole z rodzicami na rozmowie indywidualnej i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym.
2) Kontakty pośrednie:
a) wychowawca, nauczyciele, pedagog szkolny, Dyrektor szkoły mogą zawiadomić telefonicznie lub pisemnie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o jego zachowaniu, postępach bądź brakach w nauce oraz frekwencji,
b) rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zasięgania informacji o frekwencji i postępach w nauce poprzez dostęp do dziennika elektronicznego oraz poprzez wgląd do prac pisemnych.
§ 103.
Ocenianie zachowania.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Kryteria ocen i punktowania zachowania obowiązujące ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na terenie szkoły i poza nią. Ustala się następujące sfery zachowań wraz z punktacją:
1) Frekwencja na zajęciach lekcyjnych (3 nieuzasadnione spóźnienia odpowiadają 1 nieobecności):
a) 4 pkt. – wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
b) 3 pkt. – do 10 godz. nieusprawiedliwionych,
c) 2 pkt. – do 20 godz. nieusprawiedliwionych,
d) 1 pkt. – do 30 godz. nieusprawiedliwionych,
e) 0 pkt. – 31 i więcej godz. nieusprawiedliwionych;
2) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) 4 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne,
b) 3 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki dość wysokie,
c) 2 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki przeciętne,
d) 1 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki raczej niskie,
e) 0 pkt. – w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie;
3) Kultura osobista:
a) 4 pkt. – kultura osobista bez zastrzeżeń,
b) 3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia (do 2 uwag negatywnych),
c) 2 pkt. – drobne zastrzeżenia (do 4 uwag negatywnych),
d) 1 pkt. – większe zastrzeżenia (do 6 uwag negatywnych),
e) 0 pkt. – poważne zastrzeżenia (7 i więcej uwag negatywnych);
4) Postawa wobec nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób i instytucji:
a) 4 pkt. – z własnej inicjatywy służy pomocą w szkole i w środowisku (np. pomoc charytatywna, wolontariat, itp.), (co najmniej 1 uwaga pozytywna),
b) 3 pkt. – na prośbę innych służy pomocą w szkole i w środowisku (co najmniej 1 uwaga pozytywna),
c) 2 pkt. – brak zastrzeżeń,
d) 1 pkt. – drobne zastrzeżenia dotyczące niewłaściwej postawy (do 2 uwag negatywnych),
e) 0 pkt. – częste zastrzeżenia dotyczące lekceważącej postawy czy aroganckiego zachowania (3 uwagi negatywne i więcej);
5) Aktywność oraz troska o własny rozwój, rozwój zainteresowań i uzdolnień na terenie szkoły i poza nią:
a) 4 pkt. – systematycznie uczestniczy w zadeklarowanych dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych (np. w kole, sekcji, SKS) oraz aktywnie pełni różne role w klasie i szkole w ciągu śródrocza,
b) 3 pkt. – systematycznie uczestniczy w zadeklarowanych dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych (w kole, sekcji) lub aktywnie pełni różne role w klasie i szkole w ciągu śródrocza,
c) 2 pkt. – nie wykazuje samodzielnie aktywności, uczestniczy w życiu klasy,
d) 1 pkt. – sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, tylko na wyraźne polecenie wychowawcy lub nauczycieli,
e) 0 pkt. – nie jest zaangażowany w życie klasy i szkoły;
6) Udział w olimpiadach, konkursach i turniejach:
a) 4 pkt. – za zajęcie I-III miejsca na etapie pozaszkolnym,
b) 3 pkt. – za zajęcie I-III miejsca na etapie szkolnym lub udział w etapie pozaszkolnym,
c) 2 pkt. – za zajęcie IV-V miejsca na etapie szkolnym,
d) 1 pkt. – za udział na etapie szkolnym,
e) 0 pkt. – brak udziału;
7) Postawa wobec mienia prywatnego i społecznego (szkolnego, lokalnego):
a) 4 pkt. – przejawia własną inicjatywę w dbałości o mienie szkolne i lokalne (1 uwaga pozytywna),
b) 3 pkt. – dba o mienie szkolne i społeczne – wykonuje prace wskazane przez nauczyciela (1 uwaga pozytywna),
c) 2 pkt. – brak zastrzeżeń,
d) 1 pkt. – drobne zniszczenia (1 – 2 uwagi negatywne),
e) 0 pkt. – częste, drobne zniszczenia (3 uwagi negatywne i więcej) lub przypadek dewastacji czy kradzieży;
8) Postawa wobec nałogów i uzależnień:
a) 4 pkt. – nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie stosuje środków zmieniających świadomość oraz swoją postawą zachęca innych do naśladowania takiej postawy,
b) 3 pkt. – nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie stosuje środków zmieniających świadomość,
c) 2 pkt. – jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy,
d) 1 pkt. – dwa razy zdarzyło się, że uczeń palił papierosy,
e) 0 pkt. – stwierdzono, że uczeń palił papierosy (3 i więcej razy) lub chociaż raz był pod wpływem alkoholu czy środków zmieniających świadomość;

9) Przestrzeganie regulaminów, zasad bezpieczeństwa i higieny:
a) 4 pkt. – uczeń zawsze przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa, właściwie zachowuje się w szkole i poza nią,
b) 3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 2 uwag negatywnych),
c) 2 pkt. – częste zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 4 uwag negatywnych),
d) 1 pkt. – bardzo częste zastrzeżenia dotyczące przestrzegania regulaminów (do 6 uwag negatywnych),
e) 0 pkt. – uczeń nie przestrzega zarządzeń, regulaminów (7 i więcej uwag negatywnych) lub jego zachowanie stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag;
10) Poszanowanie honoru i tradycji szkolnych:
a) 4 pkt. – uczeń zawsze przychodzi w stroju odświętnym na uroczystości szkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz sytuacje wskazane przez wychowawcę); zachowuje się przyzwoicie na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza) i poza terenem szkoły. Zna hymn narodowy, ma szacunek dla flagi i godła narodowego, sztandaru szkoły, symboli religijnych, okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych (brak uwag negatywnych),
b) 3 pkt. – sporadyczne zastrzeżenia (1 uwaga negatywna),
c) 2 pkt. – są zastrzeżenia (do 2 uwag negatywnych),
d) 1 pkt. – częste zastrzeżenia (do 4 uwag negatywnych),
e) 0 pkt. – notoryczne zastrzeżenia (4 i więcej uwag negatywnych).
6. Podstawą oceny zachowania są wpisy w dzienniku elektronicznym, interpretowane przez wychowawcę klasy z uwzględnieniem samooceny ucznia zgodnie z powyższymi kryteriami i poniższą punktacją z tabeli z zastrzeżeniem ustępu 7.


Łączna liczba punktów Ocena semestralna
34 – 40 wzorowa
29 – 33 bardzo dobra
23 – 28 dobra
18 – 22 poprawna
13 – 17 nieodpowiednia
0 – 12 naganna
7. Przy wystawianiu oceny zachowania uwzględnia się następujące zasady:
1) Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna;
2) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
8. Punkty w określonych sferach zachowań przyznawane są w śródroczu i na koniec roku szkolnego oddzielnie.
§ 104.
Warunki i tryb uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane.
1. Uczeń ma możliwość podwyższania każdej bieżącej oceny (także ocen pozytywnych) z tych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, które podlegają poprawie, w tym także rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny zachowania w trakcie całego okresu klasyfikacyjnego (śródrocza) w terminach ustalonych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
2. Formę, zakres i termin poprawy określa nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę indywidualne zdolności i możliwości ucznia.
3. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany i kartkówki), odpowiedzi ustne i zadania domowe podlegają poprawie zgodnie z zapisami Statutu zawartymi w § 101 ust. 1-4.
§ 105.
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, technicznych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12.Dla ucznia, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
13.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem zapisów w § 107 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
16.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
17.Dla ucznia, o którym mowa w ust.16 pkt 2. nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych i wychowania fizycznego;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
18.Uczniowi, o którym mowa w ust.16 pkt 2. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się ocen z zachowania.
19.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 16 pkt 2. przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych obowiązkowych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.
20.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art.20zh ust.3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
21.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 16 pkt 2. oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
22.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
23.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
24.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
§ 106.
Egzamin poprawkowy.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych i technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem zapisu w § 108 ust. 6 niniejszego Statutu.
§ 107.
Warunki i tryb odwołania od ocen.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych oraz religii albo etyki lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej sprawdzian, o którym mowa § 107 ust. 2. przeprowadza się najpóźniej pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna (śródroczna)ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 108.
Promowanie uczniów.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 oraz art. 44 zzzga ustawy o systemie oświaty.
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły branżowej I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 1 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
1) uczeń, o którym mowa w ust. 4, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia dotychczasowego 4-letniego liceum lub 5-letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
6. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art.44 zzzga ustawy o systemie oświaty;
3) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – spełnił warunki określone w ust. 6 pkt. 1 i ponadto przystąpił do:
a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
7. Uczeń:
1) liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
2) technikum i branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, 2 lub 3
– powtarza ostatnią klasę tej szkoły.
8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią roczną ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 8 i 9 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
11.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
12. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
13.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:30:05 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:01:28.
Dział XI 

Ceremoniał szkolny
§ 109.
Szkoła posiada symbole szkolne:
1. Sztandar szkoły:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu;
2) w wyjątkowych okolicznościach funkcje pocztu sprawują wyłącznie uczniowie klas mundurowych o nienagannej postawie uczniowskiej;
3) poczet sztandarowy występuje w strojach galowych lub w mundurach ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
4) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
5) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
6) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą;
7) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „na baczność” Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
8) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży wykonuje wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
9) sztandar oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu”,
b) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
c) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
d) podczas opuszczenia trumny do grobu,
e) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
f) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
g) w trakcie uroczystości kościelnych.
2. Logo szkoły zawiera skrót nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – ZSEiT i umieszczane może być na stronach tytułowych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, materiałach promocyjnych, itp.
3.Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Edukacji Narodowej i Święto Niepodległości.
4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2) Jubileusze,
3) inne uroczystości o charakterze podniosłym,
4) uroczystości pozaszkolne, np.: kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:30:16 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:01:08.
Dział XII 

Postanowienia końcowe
§ 110.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 111.
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Rady Rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu szkoły.
§ 112.
Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w Statucie.

 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:30:33 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:00:47.
Data wprowadzenia: 2018-02-14 18:30:33
Data modyfikacji: 2023-09-19 14:00:47
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net