Raport i deklaracja dostępności
Raport i deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu
publicznego 
 raport..pdf

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:18:09 | Data modyfikacji: 2021-07-01 15:13:13.
Deklaracja dostępności 

 

Deklaracja dostępności -  Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Data publikacji strony internetowej: 28.04.2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:
1) pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
2) zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
3) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Deklarację sporządzono dnia: 01.07.2021


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
1) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Informatyk, adres poczty elektronicznej: ryszard@paslek.edu.pl


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2483129.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Ponadto w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku powołano koordynatora ds. dostępności – Pana Wincentego Kuczyńskiego, Tel. 604609311.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk Do zespołu budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Wojska Polskiego posiada parking z miejscem dla niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do - stanowiska pracy.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostosowanie korytarzy
Korytarze w budynku głównym są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.
Dostosowanie schodów
Przy schodach wejściowych do Zespołu dostępny jest podjazd dla wózków.

Dostosowanie wind
Brak wind.


Dostępność pochylni
Pochylnia dostępna jest przed głównym wejściem do budynku oraz dla uczniów przy wejściu przez szatnię.


Dostępność platform
Brak platform.


Dostępność informacji głosowych
Brak.


Dostępność pętli indukcyjnych
Brak.


Dostosowanie parkingów
Wyznaczono miejsca dla os. niepełnosprawnych na parkingu przed wejściem głównym
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność tłumacza języka migowego
Brak

 

 

 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:02:01 | Data modyfikacji: 2021-07-01 15:11:48.
Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:02:01
Data modyfikacji: 2021-07-01 15:11:48
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net