> Regulamin
Regulamin
 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZSEiT im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku
(nazwa i adres pracodawcy)

Regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
• ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późn. zm.)
• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,( tekst jedn. Dz. U. z 2009r. poz. 349 )
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ( tekst jedn. Dz. U. UE. L. z 2016r. poz. 119) (zw. rozporządzenie RODO).
• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
• Coroczne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

I Postanowienia ogólne


§ 1


1) Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią wyżej wymienione przepisy, niniejszy Regulamin oraz preliminarz wydatków z Funduszu opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzony przez pracodawcę oraz uzgodniony z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.
2) Zarządzanie środkami Funduszu należy do kompetencji pracodawcy.
3) Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ,
b) ZFŚS lub / zwany również Fundusz – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
c) Związkach zawodowych- należy przez to rozumieć dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
d) Rozporządzenie RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
e) Komisja socjalna – należy przez to rozumieć Komisję działającą u pracodawcy, powołaną do uzgodnienia przyznawanych w oparciu o regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
f) Osoba, pracownik – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania, przebywający na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i wychowawczych,
g) ustawie o ZFŚS – należny przez to rozumieć ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późn. zm.) ,
h) Ustawa o ochronie danych osobowych - należny przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).


§ 2


1) Preliminarz ZFŚS na rok kalendarzowy jest zmiennym, ustalanym corocznie.
2) Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków ZFŚS mają pracodawca i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do Regulaminu w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.
3) Decyzje dotyczące sposobu podziału środków ZFŚS w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego oraz przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych poszczególnym osobom podejmuje pracodawca biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Komisję Socjalną, głównego księgowego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
4) Komisję Socjalną tworzy Główna Księgowa oraz pięciu przedstawicieli załogi wybraną na 5–letnią kadencję na ogólnych zebraniach pracowników.
5) Prawo interpretacji postanowień Regulaminu oraz rocznego preliminarza wydatków posiada pracodawca, który wraz z głównym księgowym dokonuje tego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Socjalnej.


§ 3


1) Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych przewidzianych w Regulaminie należy składać do Komisji Socjalnej lub w sekretariacie szkoły.
2) Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy (tablica ogłoszeń, internetowa strona szkoły, sekretariat szkoły).


§ 4


1) W przypadku odmowy przyznania świadczenia rzeczowego lub pieniężnego, osobie zainteresowanej w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania się do pracodawcy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
2) Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych jest ostateczna.

II Tworzenie Funduszu


§5


1) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą.
2) Przeciętne wynagrodzenie będące podstawą naliczania odpisu dla pracowników, administracji i obsługi ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym.
3) Odpis dla nauczycieli tworzy się na zasadach określonych zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.
4) Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur lub rent zgodnie z art. 53 ust 2 KN
5) Dla pozostałych emerytów, rencistów fundusz zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w pkt 1.

§6

1) Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikające z odpisu podstawowego Zwiększa się o:
- wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej,
- darowizny,
- odsetki od funduszu,
- wierzytelności zlikwidowanych funduszów socjalnych i mieszkaniowych,
- niewykorzystane środki z lat poprzednich,
- wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych.


§7


1) Środkami funduszu świadczeń socjalnych administruje Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
2) Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy podlega przekazaniu na rachunek Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy o ZFŚS.

III Przeznaczenie Funduszu


§ 8


Środki Funduszu przeznacza się na:
1) wypłatę świadczenia urlopowego nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela;
2) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku: dzieci do lat 18, a w wieku powyżej 18 a do 25 lat jeżeli pobierają naukę w szkołach lub uczelniach i nie osiągają własnego stałego dochodu, w formie: wczasów np. rodzinnych, stacjonarnych, zimowisk, obozów dla dzieci i młodzieży, organizowane przez pracodawcę lub zakupionych indywidualnie przez uprawnionego mającego stosowny dokument finansowy, np. faktura, rachunek, potwierdzający wysokość poniesionych kosztów, okres trwania wypoczynku i jego rodzaj, dane dziecka które skorzystało z wypoczynku; inne formy zorganizowanego wypoczynku;
3) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dorosłych w formie dopłat do wypoczynku dorosłych uprawnionych do korzystania z funduszu organizowanego przez pracowników i inne osoby uprawnione we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą– za okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku (tj. urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych np. za nadgodziny);
4) działalności kulturalno–oświatowej, sportowej i turystycznej w formie:
a) dopłat do ceny biletów wstępu do kina, teatru, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (1 raz w roku kalendarzowym przy grupie minimum 7 osób do kwoty 100 zł/osobę)
5) pomocy materialnej w formie rzeczowej i finansowej (zapomogi losowe) dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (zapomogi ekonomiczne- bożonarodzeniowe), przyznawanej jednorazowo lub okresowo, w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych funduszu.
6) Termin składania wniosków o zapomogę ekonomiczną do 30 listopada bieżącego roku. (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu)
7) Paczki okolicznościowe dla dzieci- przysługują uprawnionym dzieciom i młodzieży do ukończenia 14 roku życia (liczy się rok urodzenia). Maksymalna wartość paczki jest ustalana corocznie i jest uzależniona od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego (załącznik nr 10 niniejszego Regulaminu). Termin złożenia wniosku do 20 grudnia bieżącego roku.
8) pomoc mieszkaniową w formie pożyczek (na warunkach umowy) udzielaną w celu:
a) uzupełnienia własnego wkładu budowlanego na mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej;
b) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność;
c) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;
d) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
e) adaptację pomieszczeń (strychu, suszarni) na cele mieszkaniowe;
f) remont i modernizację mieszkania i domu jednorodzinnego;
9) okresowej bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej w indywidualnych przypadkach utrzymującej się dłuższy czas udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej osoby uprawnionej.

Wnioski o pomoc mieszkaniową są dostępne na stronie internetowej szkoły i należy je składać do Komisji Socjalnej. Częstotliwość przyznawania pożyczek mieszkaniowych będzie uzależniona od możliwości finansowych funduszu.

IV Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu


§ 9


1) Z usług i świadczeń finansowych z funduszu socjalnego mogą korzystać:
a) Zatrudnieni pracownicy
b) Ze świadczeń socjalnych mogą także korzystać:
- członkowie rodzin pracowników prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, w tym współmałżonkowie oraz dzieci;
- emeryci i renciści byli pracownicy, dla których firma była ostatnim pracodawcą przed uzyskaniem statusu emeryta lub rencisty, pracownicy, którzy odeszli na świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne oraz członkowie ich rodzin;: warunkiem korzystania z funduszu jest niepozostawanie w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
- osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania z Funduszu, np. dzieci do czasu ukończenia nauki
2) Za członków rodziny, o których mowa w ust. 2 i 3, uważa się:
a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeśli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat i nie osiągają własnego dochodu, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, zawarcie związku małżeńskiego jest równoznaczne z utratą statusu dziecka,
b) współmałżonkowie.


§ 10


Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
a) o niskim dochodzie brutto na osobę w rodzinie,
b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód brutto na osobę w rodzinie,
c) mającym rodziny wielodzietne (z trojgiem lub większą liczbą dzieci), o niskim dochodzie brutto na osobę w rodzinie,
d) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone, o niskim dochód brutto na osobę w rodzinie.


§ 11


1) Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” przysługuje osobie uprawnionej jeden raz w danym roku kalendarzowym wyłącznie na jej pisemną prośbę (niezależnie od otrzymanego świadczenia urlopowego wynikającego z KN, dotyczy § 8 pkt 1 Regulaminu ZFŚS)
2) Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wypoczynku uprawnionych (dorosłych oraz dzieci) składają wnioski do komisji socjalnej w terminie do 31 maja bieżącego roku wypełniają załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu .
3) Pracownicy w celu uzyskania świadczenia socjalnego pochodzącego z Funduszu pracodawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanych z przyznawaniem świadczenia socjalnego wraz z klauzulą informacyjną w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu). Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uzyskania świadczenia z funduszu.
4) Wnioski o dopłaty na wypoczynek zorganizowany niepełnoletnich dzieci, są przyznawane na podstawie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatku (wzór wniosku stanowi zał. nr 7 i 8 do niniejszego Regulaminu).
5) Zapomogi (materialna pomoc bezzwrotna) rzeczowe lub finansowe przyznaje się na wniosek osób uprawnionych (wzór wniosku stanowi zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu).

V Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia finansowe z Funduszu


§ 12


1) Decyzja o przyznaniu i wysokości dopłat z funduszu do wszystkich rodzajów usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Realizacja przyznanego świadczenia jest uzależniona także od stanu środków Funduszu, przyznanych na ten cel w preliminarzu wydatków na dany rok.
2) Podstawę do ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu stanowi dochód
brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, wykazany w oświadczeniu pracownika oraz jego sytuacja rodzinna i życiowa.
3) Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość dochodu brutto wykazaną w deklaracjach rocznych PIT (wynagrodzenie ze stosunku pracy i umów cywilnych, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie i zasiłek przedemerytalny, dochód z prowadzenia działalności gospodarczej) uzyskiwanych przez osoby (członków rodziny, konkubentów, inne osoby) wspólnie mieszkające i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
4) Do przychodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+. Średnią oblicza się z sumy przychodów rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, na podstawie zeznań podatkowych za poprzedni rok, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, podzielonej przez 12, a następnie przez liczbę osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu osoba uprawniona może zostać poproszona o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje.
5) Odmowa dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.
6) Osobom uprawnionym, które nie złożyły zeznania podatkowego PIT będą przyznawane świadczenia (zapomoga ekonomiczna, wczasy pod gruszą) z najwyższego progu dochodowego. Wysokość progów ustalana jest każdorazowo w zależności od płacy minimalnej oraz możliwości finansowych funduszu świadczeń socjalnych.
7) Wysokość przyznanego świadczenia podawana jest w kwocie brutto.
8) W przypadku stwierdzenia rażącej niezgodności (powyżej 20%) po weryfikacji oświadczenia o wysokości osiąganego dochodu z zeznaniami rocznymi, osoba uprawniona do korzystania z Funduszu nie może korzystać ze świadczeń z ZFŚS przez kolejne 12 miesięcy.
9) Decyzję w przedmiocie pozbawienia prawa do świadczeń w sytuacjach o jakich mowa w ust.8 podejmują pracodawca w porozumieniu z Komisją Socjalną oraz przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.
10) Tabele dopłat do wypoczynku zorganizowanego (wczasy zorganizowane, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży), oraz dofinansowania wypoczynku pracowników będą ustalane corocznie i uzależnione od możliwości finansowych Funduszu
11) Wniosek o dopłatę do wypoczynku zorganizowanego (wczasy zorganizowane, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży), stanowi załącznik nr 7 i 8 do niniejszego Regulaminu.
12) Małżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy korzystają z dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich.
13) Osoby zamierzające ubiegać się o świadczenia ze środków ZFŚS (§ 8 niniejszego Regulaminu) składają w terminie do 15 marca bieżącego roku oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)

VI Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe


§ 13


1) Pożyczki na remont mieszkania można udzielić raz na 3 lata (36 miesięcy) pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel.
2) Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch pracowników pożyczkodawcy. Pracownik, który wyraził zgodę na poręczenie pożyczki składa do pracodawcy oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3) Uprawnieni do korzystania – pracownicy szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony, posiadający co najmniej 2 letni staż pracy w tutejszym zakładzie oraz emeryci i renciści.
4) Wysokość pożyczki z funduszu wynosi do 5.000 zł.
5) Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi zał. nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6) Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania i posiadanych środków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. pożar, otrzymanie mieszkania, zakup mieszkania) wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością.
7) Oprocentowanie pożyczki wynosi:
- 3% przy dochodowości na jednego członka rodziny do 1-krotności najniższego wynagrodzenia
- 4% przy dochodowości na jednego członka rodziny do 1,5-krotności najniższego wynagrodzenia
- 5% przy dochodowości na jednego członka rodziny powyżej 1,5-krotności najniższego wynagrodzenia


§ 14


1) W przypadku pożyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się na okres 3 lat ( 36 miesięcy ). Zachowując prawo do ubiegania się o kolejną pożyczkę od daty spłacenia ostatniej raty poprzedniej. Częstotliwość udzielania pożyczek jest uzależnione od dostępności środków ZFŚS.
2) Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymanymi nagrodami, premiami, innymi składnikami wynagrodzenia oraz zasiłkami i świadczeniami rehabilitacyjnymi, jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłków,
3) Zaopiniowane przez komisję wnioski o pożyczki przedkłada Dyrektorowi Szkoły przewodniczący komisji celem podjęcia decyzji o przyznaniu świadczenia. Umowę pożyczki podpisuje Dyrektor Szkoły, pożyczkobiorca oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Pracownik kadrowo-płacowy sporządza umowę, w której szczegółowo określa zasady spłaty pożyczki.
4) Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po dacie wypłacenia pożyczki.
5) W przypadku rozwiązania stosunku pracy (nie dotyczy przejścia na emeryturę) lub wygaśnięcia stosunku pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę spłata pożyczki następuje zgodnie z zasadami określonymi w umowie pożyczki. W szczególnych przypadkach dopuszcza się indywidualny terminarz spłaty pożyczki po ustaniu stosunku pracy.
6) W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i braku możliwości ściągnięcia zadłużenia z pożyczkobiorcy oraz po wykorzystaniu wszystkich możliwych form ściągalności, zobowiązanie spłaty przenoszone jest na solidarnych poręczycieli.
7) Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu.


§ 15


1) W przypadkach losowych (w szczególności takich jak zalanie mieszkania, pożar, kradzież, śmierć małżonka, choroba małżonka lub dziecka) pożyczkobiorca może ubiegać się o:
a) zawieszenie spłaty pożyczki na 1 rok (12 miesięcy),
b) umorzenie niespłaconej pożyczki – w całości lub części.
2) Pracownik składający wniosek w sprawie zawieszenia spłaty części pożyczki okazuje do wglądu dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji lub administracji spółdzielni, wspólnoty mieszkańców).
3) Decyzje o zawieszeniu spłaty pożyczki podejmuje pracodawca po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych


§ 16


1) Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o ZFŚS i art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia RODO.
Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, przetwarzane są wyłącznie w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu i ustalenia ich wysokości zgodnie z wymaganiami określonymi w:
a) ustawie o ZFŚS,
b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego, przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
c) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
2) Dane osobowe szczególne (dotyczące zdrowia) osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o ZFŚS i art. 9 ust. 2 rozporządzenia RODO.
3) Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.
4) Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych zawartych w oświadczeniach w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Dokumenty potwierdzające są okazywane wyłącznie do wglądu, stosowna notatka jest sporządzana przez osobę odpowiedzialną za weryfikację.
5) Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
6) Pracodawca przetwarza dane osobowe osób uprawnionych przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
7) Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celów określonych w ustawie o ZFŚS, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VII Postanowienia końcowe


§ 17


1) Świadczenie nieopodatkowane (np. 500+, alimenty) nie są brane pod uwagę do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, czyli nie powiększają kwoty przychodu u osoby je otrzymującej i nie zmniejszają kwoty przychodu u osoby je płacącej.
2) Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składają do 15 marca bieżącego roku osoby, które zamierzają ubiegać się o świadczenia z ZFŚS (§ 8) (zał. 1 do niniejszego Regulaminu). W przypadku zmiany tej sytuacji pracownik jest zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia z uwzględnieniem tych zmian (np. urodzenie dziecka, utrata lub uzyskanie źródła przychodów).
3) Niezłożenie oświadczenia i wniosku w terminie określonym w Regulaminie oznacza nieprzyznanie świadczenia.
4) Komicja Socjalna zobowiązana jest do:
a) podziału środków ZFŚS zgodnie z wnioskami pracowników i preliminarzem wydatków,
b) przedstawienia do akceptacji pracodawcy rozpatrzonych przez Komisję wniosków,
c) prowadzenia księgi protokołów i ewidencji pożyczek oraz ewidencji przyznanych świadczeń indywidualnych dla każdego pracownika,
d) podawania w protokole, jak też w formie pisemnej do wiadomości osoby zainteresowanej, argumentacji w przypadku odmownego rozpatrzenia złożonego wniosku.
5) Wszystkie decyzje Komisji Socjalnej podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i postanowieniami Regulaminu.
6) Emeryci- nauczyciele zobowiązani są o składanie Decyzji o Waloryzacji Emerytury do działu księgowości do dnia 31 maja bieżącego roku. Decyzję należy składać każdego roku. Jest to obowiązek nauczyciela emeryta, który chce być objęty opieką socjalną (art.53§2 KN).
7) Wszystkie wnioski stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są dostępne na stronie szkoły w zakładce BIP– Inne- ZFŚS
8) Wszystkie świadczenia przyznawane są w kwocie brutto.
9) Na tablicy informacyjnej znajdującej się w pokoju nauczycielskim oraz w sekretariacie szkoły będą umieszczane wszelkie informacje o planowanych imprezach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych itp


§ 18


Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, sekretariacie szkoły oraz ogłoszenia na stronie internetowej szkoły www.zseitpaslek.edu.pl w zakładce BIP-Inne- ZFŚS.

 

 

 

 

Spis załączników do Regulaminu:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
Załącznik nr 2 Podanie o zapomogę losową
Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznawaniem świadczenia socjalnego
Załącznik nr 4 Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Załącznik nr 5 Wzór umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie finansowego świadczenia świątecznego
Załącznik nr 7 Podanie o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego niepełnoletnich dzieci
Załącznik nr 8 Podanie o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego pracownika
Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku „Wczasy pod gruszą”
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla dzieci i młodzieży

 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2019-05-24 18:34:46.
Data wprowadzenia: 2019-05-24 18:34:46
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net